Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst söker nu sammanlagt 10 doktorander inom forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum - En forskarskola för lärarutbildare (KÄKK). Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildningen. Forskningsprojekten ska kretsa kring praktiknära ämnesdidaktisk forskning inom ett av följande ämne/ämnesområde: naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, matematik eller språk med planerad start oktober 2020. Denna annons riktar sig specifikt till matematikens didaktik.

Beskrivning

Inom ramen för forskarskolan söker vi nu två till tre doktorander med matematikdidaktisk inriktning. Anställning kan ske på Karlstads universitet eller Högskolan i Halmstad.

Bakgrund

Behovet av lärare och lärarutbildare som sätter undervisningens praktik och ämneskunskaper i centrum är stort. Inte minst är frågan om hur ämneskunskaper kan omvandlas till relevant undervisning central. KÄKK kommer att ha en praxisnära inriktning. Syftet med detta är att utveckla den ämnesdidaktiska teorin i samspel med praktiken. Den forskning som kommer att bedrivas inom doktorandprojekten syftar till att utveckla undervisningen i skolan eller lärarutbildningen och därmed skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och erövrande av ny kunskap. Frågor kring urval av undervisningsinnehåll och hur denna ska transformeras för att bli möjligt att lära är frågor som ska studeras.

Forskarskolan

Doktorandplatser erbjuds inom flera olika ämnen/ämnesområden: naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, matematik och språk. Alla doktorander antas på Karlstads universitet men bereds anställning på något av de tre lärosätena. Forskningsprojektet ska bedrivas inom ramen för forskarskolans övergripande program. Forskarskolan hålls samman av fyra gemensamma kurser och en gemensam seminarieverksamhet. De gemensamma kurserna kommer bland annat att behandla ämnesdidaktisk teori och metod, perspektiv på arbetsintegrerat lärande och frågor om evidens och vetenskaplig grund. Seminarieverksamheten sker både lokalt, nationellt och internationellt. En internationell seminarieserie erbjuds på distans med ledande internationella forskare inom ämnesdidaktik med hemvist i London och Helsingfors. Mer information om forskarskolans program och upplägg hittas på följande hemsida https://www.kau.se/rose/kakk.

Ämnesmiljön

Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för matematikdidaktik, se https://www.kau.se/smeer. Alla antagna doktorander kommer tillhöra denna forskningsmiljö.

På Högskolan i Halmstad bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning i miljön Centrum för lärande kultur och samhälle (CLKS), se https://www.hh.se/forskning/forskningsmiljoer/centrum-for-larande-kultur-och-samhalle-clks.html. En stor del av den ämnesdidaktiska forskningen fokuserar på digitalisering, professionsutveckling och ämnesdidaktiska transformationer utifrån det teoretiska ramverket Pedagogical Content Knowledge (PCK). Sökande rekommenderas att inrikta sig mot hur digitala verktyg används i matematikundervisningen.

Forskarutbildningens genomförande

Forskarutbildningen innebär genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete, samt deltagande i forskarutbildningens kurser, seminarier och andra aktiviteter.


Villkor

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektive universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet som högskolan kan ha föreskrivit.
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. Om särskilda skäl åberopas skall dessa motiveras i ansökan.

Beroende på den sökandes utbildningsbakgrund kan antagning ske till två olika studieplaner: i Matematik med inriktning matematikens didaktik eller pedagogiskt arbete.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i Matematik med inriktning matematikens didaktik har den som avlagt examen på avancerad nivå, där det ingår kurser inom matematik och matematikens didaktik som motsvarar minst 90 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng examensarbete (självständigt arbete) på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningen, eller den som har lärarexamen, eller motsvarande enligt äldre studieordning, med inriktning mot matematik.

I studieplanerna kan det finnas ytterligare krav om särskild behörighet. Aktuella studieplaner med specifika krav på behörighet finns tillgängliga här: https://www.kau.se/smeer/forskning/forskarutbildning.

Urval och antagning

Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings-och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Viss vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt och dess relevans för den inriktning som anges i beskrivningen ovan.

Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp.

Ansökan

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når på länken nedan. Ansökan skall innehålla följande:

 • Skriv in första- och eventuellt andrahandsalternativ på det lärosäte du är intresserad av att bli erbjuden anställning (Karlstads universitet eller Högskolan i Halmstad)
 • Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
 • Kopia av examensarbeten och andra publikationer (max tre stycken)
 • Personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen (max två sidor)
 • Förslag till forskningsskiss på maximalt 3 sidor. Forskningsskissen kan skrivas på svenska eller engelska och bör relateras till forskarskolans inriktning, se https://www.kau.se/rose/kakk. Skissen bör innehålla övergripande och preliminär information om det tänkta projektets syfte, teoretiska utgångspunkter samt vilken metod som planeras att användas
 • Övriga handlingar som du önskar åberopa
 • Uppgift om två referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev


Sista ansökningsdag: 2020-03-15

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Oktober 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/36
Kontakt
 • Johan Samuelsson, föreståndare, johan.samuelsson@kau.se / 054-700 1303
 • Niklas Gericke, vetenskaplig ledare, niklas.gericke@kau.se / 054-700 1516
 • Pernilla Nilsson, rep. för Högskolan i Halmstad, pernilla.nilsson@hh.se / 035-167 552
 • Jorryt van Bommel, ämnesrepresentant, jorryt.vanbommel@kau.se / 054-700 2315
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-700 1404
Publicerat 2020-02-09
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Tillbaka till lediga jobb