Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för Geografi, medier och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet söker en doktorand i kulturgeografi med inriktning geomedia.

Kulturgeografisk forskning har bedrivits vid Karlstads universitet under närmare 40 år. Den kulturgeografiska forskningen vid Karlstads universitet tar ett tydligt avstamp i att analysera de mångtydiga samspelen mellan det sociala och rumsliga på olika geografiska skalor med ett kritiskt förhållningssätt. Inledningsvis hade forskningen fokus på problemområden som tog utgångspunkt i lokal och regional utveckling. Under 1980-talets senare del vidgades forskningsverksamheten till att även innefatta turism och studier av landskap. I takt med att ämnet och dess forskning utvecklats har det vid sidan av de redan etablerade forskningsområdena också nya forskningsinriktningar och temaområden vuxit fram. Idag avspeglas detta bland annat i forskning om identitet, kultur, mobilitet/migration, rumsteori, mediegeografi, planering, urbanisering samt friluftsliv.

Ett flertal forskare och doktorander inom ämnet deltar i den flervetenskapliga forskargruppen Geomedia som är en internationell unik miljö där det bedrivs forskning om mötet mellan geografi och media. Geomedia utforskar de komplexa samspelen mellan materiella, upplevda och föreställda rum i en alltmer rör(l)ig och medierad värld. Kulturgeografisk forskning inom Geomedia studerar frågor i skärningspunkten mellan rum, flöden/rörlighet och mediatisering.

Kulturgeografer vid Karlstads universitet är även aktiva inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, inom vilken forskarskolan i regionalt samhällsbyggande bedrivs. Som doktorand i kulturgeografi, med inriktning Geomedia, kommer du att delta i forskarskolans verksamhet och stödjande miljö där också kurser och seminarier erbjuds.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser om sammanlagt 75 högskolepoäng. Forskarutbildningen finansieras heltid under fyra år effektiv studietid, alternativt fem år med 80 procent forskarutbildning och 20 procent institutionstjänstgöring.

Behörighet och bedömningsgrunder

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, kap 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i kulturgeografi har den som avklarat kurser om minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, till exempel i geografi som kan komma i fråga om specialiseringen är mot kulturgeografi.

Ett positivt förhållningssätt och bra samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i både tal och skrift är även det en förutsättning för tjänsten.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Stor vikt läggs vid den sökandes forskningsinriktning och dess relevans för utlysningen doktorand i kulturgeografi med inriktning Geomedia och sökandes avsikt att närvara samt aktivt delta i ämnets forskningsmiljö. Stationeringsort är Karlstad.

Mer information om forskarutbildningen här

Ansökan

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringssystem som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

  1. En synopsis (3-5 sidor) som redogör för den sökandes tilltänkta forskningsinriktning, motivering för relevansen av det valda temat för Geomedia och varför vederbörande söker till forskarutbildningen.

  2. Vidimerade kopior på examensbevis och bevis på behörighet.

  3. Ett exemplar av de självständiga arbeten (uppsatser) som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning i kulturgeografi (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande).

  4. Referenser till två lärare som känner sökandes prestationer väl.

  5. Övriga handlingar den sökande önskar åberopa (inkl. ev. övriga referenser). Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/8
Kontakt
  • Lars Aronsson, professor , 054-700 1360
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-01-09
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Terug naar vacatures