Två stipendier på 25 000 kronor vardera. Stipendierna skall främja fördjupande studier inom musikens område.

Stipendierna kan sökas av den som genomfört minst ett års heltidsstudier. Stipendiet är öppet att söka endast för studenter vid Karlstads universitet.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev
  • Resultatintyg (från Ladok)
  • CV / Meritförteckning
  • Uppgift om ändamålet för vilket stipendiet söks
  • Projektplan över användningen av stipendiet

I den mån stipendiet söks för utlandsstudier ska en res- och studieplan bifogas. I förekommande fall ska rekommendationsbrev från handledare medfölja.

För detta stipendium kan även provspelning förekomma innan beslut fattas om stipendium.

Ofullständig eller sent inkommen ansökan behandlas inte. Handlingar som hör till ansökan ska bifogas som bilagor.

Ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 12 april 2023.

Eventuella frågor besvaras av Eric Nilsson, e-post: eric.nilsson@kau.se.

 En sammanvägd bedömning av ansökan genomförs baserad på följande kriterier:

  • Tidigare studieresultat inom området stipendiet avser
  • Föreslagna projektets genomförbarhet
  • Anknytning till stipendiets syfte

Beslut om vilka som tilldelas stipendier fattas av en stipendiekommitté där även en studentrepresentant ingår. Stipendiekommitténs beslut meddelas i maj/juni 2023.

Le dernier délai de dépôt des candidatures est passé.

Retour