Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning licentiatexamen i historia vid institutionen för samhälls-och kulturvetenskap.

Ämnet historia utgör tillsammans med kulturstudier, religion, samhällskunskap, risk- och miljöstudier samt statsvetenskap institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Historieämnet bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vi har också kurser i arkivkunskap och ämnet spelar en viktig roll inom universitetets lärarutbildningar.

Nu söker vi ytterligare en forskarstuderande till ämnet med avslutning licentiatexamen.

Vi som arbetar på historieämnet är forskare och handledare inom exempelvis social- och politisk historia, kultur- och genushistoria, utbildningshistoria och historiedidaktik. Vi samverkar med historieämnet vid Linköpings universitet. Under din forskarutbildning kommer du utöver kurser på Karlstads universitet också ha möjlighet att läsa kurser vid andra universitet.

Licentiandprojektet kommer att knyta an till lärosätets satsning på undervisning och forskning kring beredskap och psykologiskt försvar och ska vara inriktat mot frågor som rör beredskap och totaltalförsvar i vid mening, under framförallt 1900-talets senare del i Sverige. Du ska formulera en forskningsplan som utgår från historiska perspektiv och metoder och behandla områden med koppling till beredskap och totalförsvar. Det kan handla om områden som rör:

 • lokala, regionala och nationella aspekter av civilförsvar, psykologiskt försvar och ekonomiskt försvar
 • sociala, kulturella eller ekonomiska perspektiv på totalförsvarets olika grenar
 • frivilliga försvarsorganisationer
 • skola och försvar.

https://www.kau.se/historia

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som licentiand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som licentiand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.


Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i historia har den som avlagt examen i historia (eller motsvarande inom idéhistoria eller ekonomisk historia) på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet historia om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7. § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Utbildningen bedrivs i huvudsak på svenska.

Av särskild vikt

 • Studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten som ingått i utbildningen.

Av stor vikt

 • Forskningsplanens inriktning och kvalitet.

Av vikt

 • Förmågan att kommunicera på svenska.
 • Förmågan att ta initiativ och arbeta självgående.
 • Förmågan att samarbeta med kollegor.

För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt och för att kunna bidra till utvecklingen av forskningsmiljön förutsätter vi att du i hög grad är närvarande på arbetsplatsen.

Vi välkomnar ansökningar som rör det ovan beskrivna forskningsområdet kring beredskap och totalförsvar, men kan komma att prioritera sökande som matchar forskningsinriktningen och handledarkompetensen vid ämnet.

Mer information om forskarutbildning

https://www.kau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning/forskarutbildningsamnen/historia

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar två års heltidsstudier, alternativt två och ett halvt års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Startdatum 15 oktober eller enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.  Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

 Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen
 • en meritförteckning (CV)
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter
 • förslag till forskningsplan, minst 5, maximalt 7 sidor. Forskningsplanen som skrivs på svenska ska även inkludera en engelsk sammanfattning om ca 500 ord
 • eventuellt rekommendationsbrev
 • två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-08-15

Ange referensnummer: REK 2024/133

För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter antagning sommar 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/133
Kontakt
 • Johan Samuelsson, studierektor för forskarutb., 076-1127374, johan.samuelsson@kau.se
 • Martin Stolare, ämnesföreträdare, 054-7001428, martin.stolare@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714, thomas.bragefors@kau.se
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434, denita.gustavsson@kau.se
Publicerat 2024-06-14
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb