Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Ämnesområdet är akvatisk ekologi med fokus på fiskar och vattenkraft. Som doktorand kommer du att bidra till samhällsviktig kunskap om kopplingen mellan vattenkraftens reglerkraft och biologisk mångfald i älvar, vilket kommer att stödja en mer miljöanpassad vattenkraft.

Du förväntas bedriva forskning i nära samarbete med andra forskare i gruppen Naturresurs rinnande vatten, NRRV vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap på Karlstads universitet. NRRV bedriver både grundforskning och tillämpad forskning med fokus på vattendrag, sjöar och dess omgivningar och intresserar sig för ett hållbart användande av naturresurser i avrinningsområden och arbetar för att hitta lösningar på miljöproblem som är till nytta för både samhälle och natur. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på älvars konnektivitet, akvatiska och terrestra habitat och dess sammankopplingar, vinterekologi i relation till klimatförändringar, hotade arter som europeisk ål och målarmusslor, naturvårdsbiologi och socioekologisk forskning kopplad till reglering av vattendrag och sportfiske. Mycket av forskningen inom dessa områden bedrivs i samarbete med aktörer från näringslivet, handläggande myndigheter, intresseorganisationer och markägare. För mer information besök: www.kau.se/biologi och www.nrrv.se."

Arbetsuppgifter

Vattenkraften spelar en central roll som reglerkraft, tack vare dess förmåga att momentant kunna anpassas efter behov genom att öka eller minska produktionen. Dessutom används den för att stabilisera elnätets frekvens. Dock innebär korttidsreglering av vattendrag en störning av naturliga flödesmönster, vilket påverkar de organismer som lever i och kring älvarna samt de ekosystemtjänster de tillhandahåller. Doktoranden kommer att utföra sitt arbete inom ramen för projektet PORTFOLIO. Målet med projektet är att undersöka hur korttidsregleringen kan planeras och utföras för att bibehålla reglerkraften samtidigt som skadan på miljön minimeras. Fokus ligger på kopplingen mellan reglerkraft och biologisk mångfald i älvar med hänsyn till framtida förändringar i flödesmönster.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att (1) delta i utvecklingen av ett teoretiskt ramverk för produktion av reglerkraft och fisk enligt portföljmodellen, (2) utveckla existerande och nya verktyg för att undersöka fiskproduktion och fiskvandring i korttidsreglerade älvar, samt (3) analysera och prediktera framtida flödesmönster och hur dessa förändringar kommer att påverka produktionspotentialen för reglerkraft och fiskpopulationer. Arbetsuppgifter inkluderar datorsimuleringar, laboratorieexperiment och telemetristudier i fält.

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp, vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 högskolepoäng (hp) i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller mastersnivå omfattande minst 15 hp, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt vikt kommer att läggas på:

 • den sökandes studieresultat från tidigare utbildning
 • kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbetena som ingått i utbildningen
 • språkfärdighet i engelska
 • den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön

Stor vikt kommer att läggas på:

 • kunskaper i akvatisk ekologi
 • analytisk förmåga och kunskap om datahantering och statistiska analyser
 • erfarenheter av experimentellt arbete och fältarbete

Vikt fästs vid:

 • personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter

Meriterande:

 • innehav av B-körkort
 • erfarenhet av arbete med fisk och vattenkraft
 • språkfärdighet i svenska

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Startdatum är den 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen
 • en meritförteckning (CV)
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande
 • kopia av kandidatuppsats, eller motsvarande
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter
 • eventuellt rekommendationsbrev
 • två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet, HR-administratör, 651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-06-30

Ange referensnummer: REK 2024/104

För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/104
Kontakt
 • Daniel Olsson, 0547002298, daniel.olsson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714, thomas.bragefors@kau.se
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434, denita.gustavsson@kau.se
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-06-30

Tillbaka till lediga jobb