Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen, och två platser med avslutning licentiatexamen, i pedagogiskt arbete. Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat kunskapsområde som behandlar praktiknära frågor och fenomen som är centrala i pedagogiskt arbete. Hit hör elevers lärares och skolledares arbete och barns och ungas socialisation och lärande i och utanför skolan och andra utbildningsinstitutioner. Via institutionens webbsida kan du läsa mer om vår forskning här: https://www.kau.se/pedagogiskt-arbete

Platserna är inrättade inom forskargruppen SOL (Skolutveckling, Organisation och Ledarskap). Forskningen inom SOL är praktikutvecklande till sin karaktär och sker ofta i samverkan med olika aktörer inom skolväsendet. Forskningen inom SOL berör alla skolformer och nivåer, såväl nationellt som internationellt. Läs mer om forskningen inom SOL på https://www.kau.se/sol

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det krävs engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Ett doktorandprojekt inom SOL-fältet kan till exempel handla om att i en praktikutvecklande studie undersöka hur olika krav på förändringar och förbättringar påverkar livet på lokala skolor och/eller att bidra till kunskapsbildningen om skolors utveckling, ledarskap och/eller organisation.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39). Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen eller i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningen baseras bland annat på den sökandes meriter i form av studieresultat samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten från tidigare utbildning och som bifogats ansökan. En bedömning görs också av den sökandes förmodade förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därför ska en forskningsplan bifogas ansökan. Forskningsplanen ska redogöra för det tänkta avhandlingsprojektet och hur det anknyter till forskningsmiljön om skolutveckling, organisation och ledarskap (se ovan). Forskningsplanen bedöms både utifrån vetenskaplig kvalitet och utifrån relevans för forskarmiljön SOL och möjlighet till handledning.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och engagemang för verksamheten. Du bör vidare ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som forskarstuderande att erbjudas (högskoleförordningen, kap. 5, § 3). Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen som licentiand omfattar två års heltidsstudier, alternativt två och ett halvt års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen och där det framgår vilken/vilka av platserna ansökan avser; med avslutning mot doktorsexamen alt. med avslutning mot licentiatexamen,
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • en kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord)
 • eventuellt rekommendationsbrev.
 • två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 22 oktober 2023

Ange referensnummer: REK 2023/213.

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/213
Kontakt
 • Ulf Buskqvist, utbildningschef Rektorsutbildningen, 073-2702855
 • Anette Forssten Seiser, vetenskaplig ledare RUK, 070-3185454
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
Publicerat 2023-09-29
Sista ansökningsdag 2023-10-22

Tillbaka till lediga jobb