Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) etablerades år 2009 och består av ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik (HHK | Karlstads universitet). Vår mission på Handelshögskolan är att utbilda ansvarstagande individer och bedriva forskning som gör betydande skillnad i samhället.  Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet.

Utbildningen inom företagsekonomi bedrivs främst inom ramen för tre utbildningsprogram: civilekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet och kandidatprogrammet internationella affärer. Utbildning bedrivs också inom ramen för ett antal masterprogram samt inom forskarutbildningen. Inom ekonomiutbildningarna studerar ca 1 000 studenter på olika nivåer och på Handelshögskolan finns totalt ca 3 200 studenter.

Arbetsuppgifter

Syftet med anställningen är att möjliggöra för utveckling av självständighet som forskare och ytterligare vetenskaplig och pedagogisk meritering för att sedan uppfylla kraven på behörighet för en tillsvidareanställning som universitetslektor.

I arbetsuppgifterna ingår förutom forskning också undervisning, handledning, examination och administration. Därutöver, kan visst utvecklingsarbete inom ämnet eller inom Handelshögskolan komma att ingå. Under meriteringsanställningens löptid ägnas minst 75% av arbetstiden åt forskning och 25% till övrigt institutionsarbete.

Forskning sker i första hand med inriktning mot externredovisning. Den biträdande lektorn förväntas delta i den forskargrupp som för närvarande bedriver forskning i redovisning. Vetenskaplig publicering i internationella journaler är en viktig del av forskningsarbetet. I arbetsuppgifterna ingår också att söka externa forskningsmedel, skapa nätverk och samverka med nationellt och internationellt med andra forskare. Detta innebär bland annat att delta aktivt på olika ämnes- forsknings- och projektmöten. I arbetet ingår att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. Målet är därför att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för Handelshögskolans externa partners.

Undervisning kan komma att ske i kurser på både grundnivå och avancerad nivå och vara på campus, nätbaserat eller på distans.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är den biträdande lektorn närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Detta innebär att bidra till Handelshögskolan, CTF och särskilt ämnet företagsekonomis vetenskapliga miljö.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i företagsekonomi med inriktning redovisning. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år eller som på den tiden uppnått motsvarande kompetens, vid ansökningstidens sista dag. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen och genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning. 

Bedömningsgrunder

En övergripande bedömningsgrund är förmåga att utveckla sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som krävs för lektorsanställning, visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär och potential att bidra till framtida utveckling av forskning och utbildning i företagsekonomi med inriktning redovisning. Förmåga till akademisk publicering är central och särskilt betydelsefull i denna bedömning.

Av särskild vikt är tidigare erfarenhet och framtida vilja att bedriva forskning inom redovisning, särskilt externredovisning. Av särskild betydelse är även gedigen kunskap i kvantitativ metod. Denna kunskap kommer att krävas både i forskning och undervisning.

När det gäller undervisning fästs vikt vid visad pedagogisk skicklighet baserad på gedigna, breda och aktuella kunskaper inom det egna ämnesområdet baserat på evidens och etablerad kunskap om lärande och examination.

Även aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete tillmäts betydelse. Därtill är god förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering meriterande likväl som erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk. Av stor vikt är även personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och på heltid, med start enligt överenskommelse. 

Villkor för befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till lektor om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor (HF kap 4 § 4) och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning (HF kap 4 § 4 a). Vid tidpunkten för befordran till lektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

För tillsvidareanställning vid Karlstads universitet krävs i normalfallet goda kunskaper i både svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta kunskaperna.

För behörighet i övrigt hänvisas till HF 4 kap. samt Karlstads universitets anställningsordning. 

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i dokumentet "Vad ska ingå i min ansökan?", tillgänglig på kau.se/jobb.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Cecilia Bladh
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 17 augusti 2023

Ange referensnr: REK2023/119

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/119
Kontakt
 • Marie-Therese Christiansson, prefekt, +4654-7002027
 • Anna Fyrberg-Yngfalk, ämnesföreträdare, +4654-7002087
 • Tommy Bergqvist, studierektor, +4654-7001349
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-06-02
Sista ansökningsdag 2023-08-17

Retour aux postes vacants