Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Beskrivning

Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner, där institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en. Byggteknik är ett av institutionens fyra ämnen. Vid ämnet bedrivs undervisning inom ett av lärosätets ingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Då byggandet står för en avsevärd del av den globala klimatpåverkan finns hos oss en strävan att möta dessa utmaningar inom så väl grundutbildning som forskning. Det gör vi genom att utbilda studenter inom områden som hållbart byggande, vilket bland annat inkluderar olika aspekter på energi och fukt i byggnader, sunda materialval och cirkulär ekonomi. Vi behöver stärka högskoleingenjörsprogrammet med en ny lärare. Skickliga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Karlstads universitet.

Vid institutionen finns en stor forskningsmiljö, Processer och produkter för en cirkulär skoglig bioekonomi (Pro2BE) www.kau.se/pro2be. Forskningen på ämnet Byggteknik bedrivs i huvudsak inom ramen för Pro2Be. Byggteknik har under de senaste åren vuxit avsevärt vad gäller mängden forskning som bedrivs inom ämnet. En stor del av forskningen vid ämnet är inriktad på hur trämaterialet kan användas i moderna och avancerade konstruktioner. Gruppen jobbar också med finita elementmetoden för att simulera effekter vid belastning av materialet.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och kursutveckling på grund- och avancerad nivå inom byggteknik. Framför allt är det aktuellt att undervisa inom byggnadsfysik (fukt och energi i byggnader), byggnadsmaterial och hållbart byggande men även inom angränsande områden. I arbetsuppgifterna ingår även handledning, examination samt deltagande i institutionens interna och externa projekt. Du förväntas aktivt skapa kontakter för projekt i samarbete med det omgivande samhället och myndigheter för ömsesidigt utbyte samt verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

I arbetet ingår också att bidra till den forskning som idag bedrivs vid institutionen inom Pro2BE. För att fortsätta utveckla forskningen inom byggteknik är det viktigt  att delta i arbete med att söka externa forskningsanslag. I arbetet ingår administrativa uppdrag kopplade till forskning och utbildning. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram där det uppstår behov.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i byggteknik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i byggteknik, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

God förmåga att kommunicera och undervisa på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. 

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom byggteknik inom högre utbildning
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet
 • Goda kunskaper inom byggnadsfysik (energi och fukt i byggnader) och byggnadsmaterial
 • Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och engagemang för verksamheten.

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

 • Kunskaper i programvaror för energiberäkning och byggnadsfysikalisk dimensionering som är vanligt förekommande i byggnadsprojektering, samt erfarenhet av undervisning i dessa på universitetsnivå
 • Breda och aktuella ämneskunskaper inom byggteknikområdet
 • Vetenskaplig produktion i byggteknik inom för anställningen relevant område
 • Goda kunskaper om modern svensk byggteknik och styrande lagar och regler
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet av relevans för ämnet byggteknik utanför akademin

Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att läggas vid:

 • Visad förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering
 • Erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Vid bedömning kommer hänsyn att kunna tas till både omfattning och erfarenhetens inriktning med relevans för arbetsuppgifterna.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. 

Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • redogörelse för språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen, Elisabeth Wessling
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 19 mars 2023  
Ange referensnr: REK2022/298

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/298
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt , +46722221919
 • Assad Almsaad, universitetslektor/ämnesföreträdare, +46761105796
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2022-12-24
Sista ansökningsdag 2023-03-19

Tillbaka till lediga jobb