Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Karlstads universitet har en stark forskningsavdelning i skatterätt med två professorer, en docent och en universitetslektor. Undervisning bedrivs både på grundläggande och avancerad nivå. Redan 2002 inrättades en ettårig magisterutbildning i skatterätt och sedan hösten 2017 ges en fullständig juristutbildning (270 hp) vid Karlstads universitet, det sjunde juristprogrammet i Sverige. Inom juristprogrammet ges såväl en grundkurs i skatterätt och fördjupning inom ett av de profilspår som juristprogrammet innehåller, vid sidan av de andra spåren, som är affärsjuridik, straff-/processrätt samt humanjuridik. I övrigt erbjuder skatteämnet ett kursutbud som främst riktar sig till studenter vid andra utbildningsprogram, bl.a. civilekonomprogrammet. Inom juridikämnet arbetar idag ca 25 personer, och vi blir successivt fler.

Ämnet juridik har forskarutbildning i juridik med åtta olika inriktningar: allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt och straffrätt. Nu söker vi en doktorand i finansrätt. Inriktningen på doktorandprojektet, som ska framgå av projektskissen, kan avse såväl svensk som internationell skatterätt, däri inbegripet unionsrätt, och naturligtvis en blandning av dessa. Det kan avse allt ifrån skatterättslig grundforskning till inriktning mot en viss fråga, ett visst problem eller fenomen, men det är viktigt att inriktningen klargörs, då behovet av forskning kommer att vara en viktig aspekt vid bedömningen av ansökningarna.

Vi erbjuder

En stimulerande arbetsmiljö där du har goda möjligheter att själv påverka ditt arbete. Inom Handelshögskolan pågår många intressanta forskningsprojekt och vi har förmånen att kunna nyttja varandras kompetens inom en rad områden. Hos oss får du trevliga, engagerade medarbetare med gedigen erfarenhet. Är du intresserad? Läs mer om oss på vår hemsida: http://www.kau.se/juridik.

Den som är intresserad av att bli doktorand i finansrätt hos oss är också välkommen att kontakta någon av forskarna i skatterätt:

Nick Dimitrievski, nick.dimitrievski@kau.se
Anders Hultqvist, anders.hultqvist@kau.se
Mats Höglund, mats.hoglund@kau.se
Stefan Olsson, stefan.olsson@kau.se.  

Arbetsuppgifter

Doktoranden skall främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå och får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Denna institutionstjänstgöring är avsedd att fullgöras vid Karlstads universitet och kommer i huvudsak att utgöras av undervisning, företrädesvis i skatterätt.

Behörighet

Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har antingen juristexamen, juris kandidatexamen eller examen från juristlinjen, eller magisterexamen, inklusive självständigt arbete på avancerad nivå, i rättsvetenskap eller skatterätt eller närliggande ämne. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande förutsätts ha juridiska och språkliga kunskaper tillräckliga för att kunna undervisa i svensk skatterätt på svenska.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Vid bedömning av ansökningarna kommer projektets inriktning, projektskissernas kvalitet och genomförbarhet och de tidigare självständiga arbetenas kvalitet att tillmätas stor betydelse. Ämnets forskningsbehov kan också komma att prioriteras.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
 • meritförteckning (CV)
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter
 • projektskiss (max. 8 sidor)
 • eventuella rekommendationsbrev

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referensnummer REK 2021/106

Sista ansökningsdag: 5 september 2021

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/106
Kontakt
 • Martin Grimberg Löfgren, prefekt Handelshögskolan, 054-700 19 75
 • Stefan Olsson, professor och ämnesföreträdare, 054-700 1913, stefan.olsson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-05-25
Sista ansökningsdag 2021-09-05

Retour aux postes vacants