Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Är du intresserad av samspelet mellan matematisk modellering, fysikaliska system och programmering?

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i tillämpad matematik vid Institutionen för Matematik och datavetenskap.

Syftet med detta projekt är att utveckla effektiva algoritmer och metoder för beräkningsbaserad konstruktionsoptimering. Dessa metoder kommer att användas för att lösa praktiska problem som innefattar exempelvis akustisk och elektromagnetisk vågutbredning. Modern simuleringsprogramvara kan snabbt beräkna viktiga prestandamått, till exempel hur mycket en maskindel deformeras när den lastas eller hur bra en antenn strålar ut till omgivningen. Idag kan beräkningsdesignalgoritmer modifiera eller till och med utforma konceptuellt nya geometrier som överträffar befintliga utformningar. I detta projekt kommer vi att utveckla och analysera effektiva gradientbaserade designoptimeringsmetoder baserade på den numeriska lösningen av partiella differentialekvationer.

Arbetsuppgifter

Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig år sin forskarutbildning, vilken inkluderar deltagande i forskningsprojekt samt forskarutbildningskurser. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen.

Doktorandens forskning kommer att ske inom området beräkningsbaserad konstruktionsoptimering, ett område där simuleringar kombineras med numeriska optimeringsalgoritmer för hitta optimala utformningar. I detta projekt kommer vi att utveckla och analysera effektiva algoritmer och metoder. Projektet beaktar främst tillämpningar inom akustiska och elektromagnetiska vågutbredningsproblem.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i matematik har den som avlagt en magister- eller masterexamen med huvudområde matematik med en fördjupning inom relevant område eller har en examen med samma fördjupning i matematik, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Urvalet baseras på sökandes tidigare studieresultat och särskild vikt läggs på självständiga arbeten som gjorts som del av studierna, och särskilt projekt som slutförts på mastersnivå och inom den föreslagna forskningsinriktningen. De viktigaste bedömningskriterierna för urvalet är vetenskapliga färdigheter, lämplighet för projektet och dokumenterad förmåga att arbete både i grupp samt att självständigt utföra arbetsuppgifter.

För mer information om forskning och doktorandprogrammet i matematik vid Karlstads universitet, se https://www.kau.se/en/mathematics.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska och innehålla följande:

- personligt brev med en motivering till varför du är intresserad av tjänsten och som kort beskriver dina kvalifikationer och erfarenheten och hur de är relevanta för tjänsten (högst en A4 sida),
- meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande, samt kopior av relevanta vetenskapliga publikationer,
- kontaktinformation till minst två referenspersoner av vilka minst en är nuvarande eller tidigare chef eller motsvarande.

Vänligen observera att allt material måste vara på svenska eller engelska. Om något material skickas på ett annat språk måste en översättning till svenska eller engelska ingå.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Sista ansökningsdag: 2021-07-31

Ange referensnummer: REK 2021/26

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/64
Kontakt
  • Eddie Wadbro, +46 54 700 1331, eddie.wadbro@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-05-31
Sista ansökningsdag 2021-07-31

Retour aux postes vacants