Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – psykologi är ett av dem. Ett stort antal psykologiska forskare och doktorander är knutna till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Vid CTF arbetar ett 70-tal personer, varav nio professorer och ett drygt 20-tal doktorander.

Forskningen är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteorganisationers utmaningar. Den pågående digitaliseringen av samhällssektorer såsom handel, vård och myndigheter är ett sådant område. Globala samhällsutmaningar såsom klimatsmart konsumtion, hållbara städer och minskad miljöpåverkan är ett annat. Oavsett område gäller att det krävs beteendeförändring på ett både individuellt och samhällsövergripande plan. Forskningsinsatser kring beteendeförändring, såsom nudging, beteendeekonomi och andra modeller för hur individer själva kan hantera sin beteendeförändring samt hur samhällsinstitutioner kan initiera och driva beteendeförändring är därför önskvärt. 

Vi ser idag hur livsstilsrelaterade sjukdomar som breder ut sig i samhället samtidigt som belastningen på den offentliga sjuk- och hälsovården ökar. Det vore därför önskvärt för både individ och samhälle om enskilda individer förmår ändra sin livsstil för att minska ohälsa. Doktorandprojektets övergripande innehåll handlar därför om att forska kring skapande och vidmakthållandet av individuella och gemensamma program som stöttar beteendeförändring som leder till både ett bättre samhälle och mer välmående individer. Mer specifikt förväntas doktoranden delta i pågående projekt och där undersöka hur invanda beteenden, beteendeförändring, motivation och information generellt kan påverkas till för samhället och individen önskvärda sätt. Mer specifikt handlar föreliggande doktorandprojekt om hur man kan nyttja data som samlas in av exempelvis smarta klockor och mobiltelefoner för att stötta individer i beteendeförändrande syfte.Centrala frågor gäller vilka typer av data och vilka former av presentationer av dessa data som motiverar individer att anamma hälsofrämjande beteenden. 

Behörighet och bedömningsgrunder

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i psykologi har den som antingen 

- har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller

- har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller

- inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarade kunskaper

Vid bedömning av ansökningarna kommer de självständiga arbetena att tillmätas stor betydelse. Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är meriterande. Sökanden måste behärska svenska då datainsamling kommer ske i form av intervjuer och genomföras på svenska.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

Ansökan

Sker elektroniskt och ska bestå av:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc

- Åberopade C-, D- och E- uppsatser

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

- En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetetAnställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/225
Kontakt
  • Per Kristensson, Professor, Föreståndare CTF, 054-700 2128, 0709-740860
  • Erik Wästlund, docent , 054-700 2528
Publicerat 2019-10-23
Sista ansökningsdag 2019-11-13

Retour aux postes vacants