Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet (www.ctf.kau.se) är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vid centrat arbetar drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, arbetsvetenskap, sociologi, och religionssociologi. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. CTF är en av universitetets två excellenta forskargrupper. Alla våra medarbetare är anställda vid ämnen och vi söker nu en gästforskare i företagsekonomi till projektet "Multi-modality for vulnerable traveller groups".

Arbetsuppgifter
Anställningen som gästforskare i företagsekonomi är placerad vid Handelshögskolan och kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer anställningen utgå från vår forskning om resenärer och medarbetare inom efterfrågestyrd trafik. Speciellt fokus kommer läggas på att studera data som insamlats kring hur individer med funktionsvariationer upplever resandet med färdtjänsttrafik och hur personal i färdtjänstorganisationer bemöter denna resenärsgrupp. Forskaren förväntas delta i det team som för närvarande bedriver arbete inom detta område. Projektet är en del av ett större Interregkonsortium med akronymen ”Response”.

Behörighet
Behörig till anställning som gästforskare är den som har avlagt doktorsexamen inom företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna. För anställning som gästforskare krävs i enlighet med Karlstads universitets anställningsordning att forskaren i normalfallet har sin huvudsakliga anställning vid ett annat lärosäte (med huvudsaklig anställning åsyftas anställning tillsvidare och på minimalt 50% av heltid).

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter inom projektets forskningsområde, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTF:s forskningsområden och tjänstens specifika inriktning. Erfarenhet av tidigare studier och publicering om efterfrågestyrd trafik (särskilt interaktion mellan förare och resenär) samt djupa kunskaper om kvalitativa metoder är viktigt. Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Excellens avser i detta sammanhang publiceringar i tidskrifter på nivå tre eller fyra enligt ABS-listan. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som konsumenter och konsortiet Response. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF.

Villkor
Anställningen är på deltid, med som mest 100 % under tre månader per termin från och med höstterminen 2019 och tidsbegränsad till 2021-06-30. Tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen kan komma att justeras och möjlighet till förlängning kan finnas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska innehålla:

  • personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2 sidor)
  • meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
  • kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
  • övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
  • två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Samtliga handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/117

Sista ansökningsdag: 2019-06-02

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/117
Kontakt
  • Per Echeverri, forskare, 054-700 1505
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-05-17
Sista ansökningsdag 2019-06-02

Retour aux postes vacants