Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www.ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, arbetsvetenskap, sociologi, miljöteknik och religionssociologi. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. CTF är en av universitetets två excellenta forskargrupper. 

Arbetsuppgifter
Anställningen som post-doc kommer att knytas till forskningsprojekt vid CTF om musikbranschens digitala transformation och om marknadsföringsarbete. Forskningen om musikbranschens digitala transformation fokuserar på hur musikbranschen gått från analog varulogik till digital tjänstelogik. Projektet syftar till att förstå hur marknader förändras genom digitalisering och vad detta innebär för aktörerna på sådana marknader. Forskningsprojektet om marknadsföringsarbete lägger fokus vid att studera hur marknadsföring i praktiken bedrivs i organisationer. Projektet syftar till att kartlägga och förstå betydelsen av de praktiker som marknadsförare använder sig av för att bedriva sitt arbete. Båda dessa projekt inbegriper kvalitativa studier av företag och andra branschaktörer. Forskaren som får tjänsten kommer genomföra intervjuer, observationer och dokumentstudier samt bearbeta redan insamlad empiri. Förutom tjänsteteori, exempelvis tjänstelogik, och företagsekonomisk teoribildning, om exempelvis marknadsföring, används inom projekten teorier från sociologi och filosofi, exempelvis praktikteori. Utöver att bidra till ovan nämnda forskningsprojekt kommer forskaren även erbjudas möjlighet att bedriva egen initierad forskning.

Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Excellens avser i detta sammanhang publiceringar i tidskrifter på nivå tre eller fyra enligt AJG-listan. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi och praktik. Anställningen innehåller till största delen forskning och resterande del består vanligen av undervisning och annat utvecklingsarbete.

Behörighet
Vi söker en postdoktor i företagsekonomi, psykologi, sociologi eller arbetsvetenskap alternativt någon som har motsvarande kompetens, exempelvis i form av en doktorsexamen i etnologi eller antropologi. Behörig att anställas som postdoktor inom ramen för denna utlysning är den som har avlagt doktorsexamen eller har relevant utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av de ovan nämnda ämnena. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl så som föräldraledighet och sjukdom.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och tjänstens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmågor vad gäller kvalitativ datainsamling och -analys. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF. Det är en fördel, men inget absolut krav, att behärska svenska då datainsamlingen framför allt är tänkt att genomföras på svenska. Sökanden måste behärska engelska väl, speciellt i skrift, då artiklar och andra rapporter som produceras inom forskningsprojekten författas på engelska.

Villkor
Anställningen är i normalfallet på heltid och tidsbegränsad till två år enligt centralt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2-3 sidor).
  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
  • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
  • Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/118

Sista ansökningsdag: 2019-06-28

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/118
Kontakt
  • Per Skålén, professor, 054-7002112, 070-334 7212
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-05-28
Sista ansökningsdag 2019-06-28

Tillbaka till lediga jobb