Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskaper. Ämnets forskning vid Karlstads universitet är samlat inom följande tre områden: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskning inom området hälsa bedrivs idag inom flera ämnen vid universitetets båda fakulteter och forskarutbildningen är samlad i Forskarskola Hälsa. Den utlysta doktorandanställningen med avslutning doktorsexamen i omvårdnad kommer att vara knuten till Forskarskola Hälsa.

En doktorandtjänst med avslutning doktorsexamen utlyses till ett forskningsprojekt inom sår och sårbehandling. Trycksår är en undvikbar vårdskada och en kvalitetsindikator inom vården. Trots många års erfarenheter av prevalensmätningar trycksår och nationella satsningar inom trycksårsprevention förblir frekvensen uppkomna trycksår i samband med vård hög. Det aktuella projektet syftar till att utveckla och implementera ett interventionsprogram för behandling av trycksår. Projektet syftar till att öka medvetenheten om betydelsen av tidig bedömning av hud och vävnad samt screening av risk, för att minska antal trycksår i samband med vård. Användande av möjlig digital lösning för såväl screening som bedömning kan förekomma. Både personal och patientperspektiv är viktigt.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i omvårdnad har den som avlagt minst magisterexamen i omvårdnad eller annan inriktning som prövas likvärdig.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunderna baseras på den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Dessutom bedöms erforderliga styrkta erfarenheter enligt meritprofil (se nedan) samt forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, svenska och engelska språkfärdigheter samt den sökandes avsikt att närvara och delta aktivt i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbeta både enskilt och i grupp.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenspersoner, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:
- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
- en meritförteckning (CV) med vidimerade kopior,
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- eventuellt rekommendationsbrev,
-forskningsplan omfattande cirka 5 sidor samt en engelsk sammanfattning (cirka 300 ord). Forskningsplanen ska vara relaterad till sår och sårbehandling vid trycksår kopplat till komplex ohälsa och innovationer för säker vård. I planen ska inkluderas en översiktlig litteratursammanställning över befintlig forskning inom området.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap
Erika Bergare
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 20-09-10

Ange referensnummer: REK 2019/103.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/103
Kontakt
  • Carina Bååth, docent, carina.baath@kau.se, 054-700 20 89
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2020-02-19
Sista ansökningsdag 2020-09-10

Takaisin avoimiin työpaikkoihin