Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns Institutionen för hälsovetenskaper. Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad är forskarutbildningsämne för licentiat- och doktorsexamen och utgör huvudområde i examen på grundnivå och avancerad nivå (kandidat-, magister- och masterexamen). Forskarutbildningen i omvårdnad är knuten till fakultetens forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa.

Ämnets forskning är samlad inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och vårdkvalitet. Vi bedriver nationell och internationell forskning med stark anknytning till samhällets behov av omvårdnad. Forskningen är särskilt relaterad till tre områden: a) Modeller och innovationer för säkervård, b) Professionsutveckling och kompetens inom omvårdnad samt c) Hantering av komplexa ohälsotillstånd.

Tillsammans med institutionens övriga hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Samverkan med omgivande samhälle är en viktig del i arbetet och lokalt finns en stark samverkan med Region Värmland och Värmlands kommuner. På ämnet omvårdnad pågår ett strategiskt kompetensutvecklingsarbete då vi står i ett generationsskifte. Roll som biträdande handledare kan bli aktuellt då ämnet kommer att utlysa flera doktorandanställningar under det kommande året. Här finns möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer, omgivande samhälle regionalt, nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning utifrån den sökandes kompetensprofil. Undervisningen omfattar planering, kursutveckling, undervisning och examination inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar och i förekommande fall forskarutbildning. Undervisning sker på såväl campus som distans. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

I arbetet som universitetslektor ingår att initiera och bedriva forskning som utvecklar och stärker institutionens och ämnets forskningsprofil, i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle, nationellt och internationellt. Att aktivt delta i verksamhetsutveckling rörande undervisning och forskning samt att i samverkan med andra söka externa forskningsmedel utgör viktiga delar av anställningen. Inom ramen för lektorsanställningen ges utrymme för kompetensutveckling/forskning.

Behörighetskrav
För anställningen krävs doktorsexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap eller motsvarande och sjuksköterskeexamen. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt förmågan att samverka med omgivande samhälle. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom två år. Goda kunskaper i svenska är nödvändigt, eftersom undervisningsspråket på grundnivå och avancerad nivå är svenska och examensarbeten skrivs på något av de skandinaviska språken.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning
https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer lika vikt läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd.

Vi fäster stor vikt vid god undervisnings- och handledningsförmåga på grundnivå och avancerad nivå samt personliga egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. Särskild vikt läggs vid att den sökande har klinisk arbetslivserfarenhet samt bedriver forskning inom ämnets forskningsområden. Värdefullt är också engagemang och nätverkande med omgivande samhälle och forskarsamhälle, liksom förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Vi värdesätter därför att vår nya medarbetare har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4 samt Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf.

Villkor
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Ämnet omvårdnad står i ett generationsskifte där etablering och utveckling av forskning är av stor vikt. Därför erbjuds 30 % kompetensutvecklingstid under de tre första anställningsåren. Därefter 20% enligt universitetets policy.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

 • personligt brev
 • meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref. nr REK2019/80
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster

Anställningsform Vakituinen
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/80
Kontakt
 • Helene Victoria Hjalmarson, 070-385 1793
 • Maria Larsson, professor, 073-069 4577
Facklig företrädare
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-03-29
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Takaisin avoimiin työpaikkoihin