Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas ledigförklarar Karlstads universitet ett antal forskarutbildningsplatser med avslutning mot licentiatexamen. Inriktningen är  ämnesdidaktik, och  ingår i en forskarutbildning för yrkesverksamma lärare. Av relevans för utlysningen är ett forskningsintresse inom ämnesdidaktik med inriktning mot något av följande ämnen/områden: biologi, fysik, kemi, tvärvetenskaplig naturvetenskap eller teknik.

Forskarstudieplatserna riktar sig till lärare från förskolan, grundskolans alla årskurser och gymnasiet (inklusive gymnasial vuxenutbildning). Större pågående forskningsprojekt på Karlstads universitet där det finns goda möjligheter att anknyta ett licentiandprojekt och få handledning inbegriper: undervisning och lärande för hållbar utveckling, undervisning och lärande av begrepp och modeller i biologi, kemi och fysik, undervisning och lärande i teknisk yrkesutbildning, utomhusundervisning (outdoor education), undervisning och lärande i genetik och epigenetik, digitala och analoga läromedel i biologi och kemi – hur ett kunskapsinnehåll omvandlas till ett undervisningsinnehåll, digitalisering och laborativ verksamhet i fysikundervisningen. Det finns också goda möjligheter att utveckla egna ämnesdidaktiska idéer som du vill beforska.

Den forskarstuderande behåller sin anställning på sin skola och får sin lön därifrån. I anställningens arbetsuppgifter ingår 50 procent undervisning eller motsvarande på skolan och 50 procent studier på forskarnivå. Licentiandplatserna på Karlstads universitet ingår som en del av en större satsning på en nationell Forskarskola för yrkesverksamma lärare i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (Lic-FontD4) med Linköpings universitet (campus Norrköping) som värduniversitet. Forskarskolan beräknas starta ca september 2019 och avslutas efter fyra år i september 2023. Studierna leder till licentiatexamen. Forskarstudenten förväntas att aktivt delta i forskarskolans verksamheter och bidra till forskarmiljön på Karlstads universitet.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För antagning till forskarskolan (LicFontD4) krävs dessutom att den som söker har avlagt lärarexamen med inriktning mot något av de naturvetenskapliga ämnena (biologi, fysik och kemi), naturvetenskap eller teknik, eller att man i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Beroende på utbildningsbakgrund kan antagning ske till olika forskautbildningsämnen med olika studieplaner. Ovan nämnda krav gäller för studieplanen i pedagogiskt arbete. I några av de andra studieplanerna kan det finnas ytterligare krav. Aktuella studieplaner med specifika krav på behörighet finns tillgängliga här: https://www.kau.se/smeer/forskning/forskarutbildning.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Finansiering  
Licentianden behåller sin anställning hos sin ordinarie skolhuvudman, det vill säga arbetsgivaren under forskarstudieperioden. Kostnaderna för licentiandens lön under forskarstudierna betalas av arbetsgivaren (skolhuvudmannen). Möjligheter till medfinansiering för licentiandens lön från Karlstads universitet kan finnas efter överenskommelse. Kostnader för forskarutbildningen (ex. kurser, handledning, datorer, utrustning, resor, konferenser) bekostas av Karlstads universitet.

Ansökan
Ansökan skall följa de instruktioner som ges på Lic-FontD4s hemsida (https://liu.se/forskning/fontd). Blanketter som tillhandahålls på hemsidan ska fyllas i. Markera på blanketten att ansökan gäller licforskarutbildning vid Karlstads universitet. På en av blanketterna finns en ruta där det egna forskningsintresset ska beskrivas. Det kan gärna anknyta till en eller flera av ovanstående inriktningar, men även vara en egen idé eller något som skolhuvudmannen är intresserad av och som preliminärt kan utvecklas i en tänkt licentiatuppsats. Ämnet måste dock relatera ämnesdidaktiskt till naturvetenskapernas (biologi, fysik, kemi) eller teknikens didaktik.

Uppgifterna i blanketterna skall styrkas av vidimerade kopior av intyg, betygshandlingar, examensbevis etc. Samtliga handlingar (underskriven ansökningsblankett, SCBs blankett med underskrift, intyg från skolhuvudman med underskrift, CV och vidimerade kopior) insänds elektroniskt till Linköpings universitet som är värduniversitet för forskarskolan. Förfarandet är beskrivet här: 
https://liu.se/artikel/fontd-ansokningsforfarande

Notera att det i ansökan skall ingå ett intyg från behörig chef där arbetsgivaren (skolhuvudman) tagit del av och accepterat de ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar som gäller för antagning till Lic-FontD4. Då skolhuvudmannen finansierar en stor del av forskarstudierna är det viktigt att den sökande för en dialog med arbetsgivaren i ansökningsprocessens alla delar. Möjligheter till medfinansiering av forskarstuderandes lön kan erhållas med då endast efter eventuell överenskommelse Med SMEER och Karlstads universitet.

En elektronisk ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2018-12-14 och skickas via email till: fontd@liu.se.

Dessutom skall alla ansökningshandlingar i original skickas per post till följande adress (märk kuvertet med: Lic-FontD4):

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Registrator Monica Paulsson
651 88 Karlstad

Upplysningar
Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEERs hemsida: http://www.kau.se/smeer

Information om licentiatanställningarna ges av:

Föreståndare för SMEER: Professor Niklas Gericke, E-mail: niklas.gericke@kau.se   Tel: 054-7001516

Mer information om den nationella forskarskolan för yrkesverksamma lärare i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (LicFontD): https://liu.se/forskning/fontd

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/243
Kontakt
  • Niklas Gericke, professor, niklas.gericke@kau.se, 054-700 15 16
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Takaisin avoimiin työpaikkoihin