Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Inom forskarskolan i regionalt samhällsbyggande utlyses nu doktorandtjänster i historia, kulturgeografi och statsvetenskap. Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, bedriver tvärvetenskaplig forskarutbildning om samhälleliga förändringsprocesser i ett regionalt perspektiv. Forskarutbildningen organiseras i en forskarskola som tog emot sin första kull doktorander år 2009 och i år är det dags för den fjärde kullen. Forskarskolan bygger på den gemensamma utgångspunkten att det regionala samhällsbyggandet är en dimension som kan beforskas utifrån flera perspektiv och discipliner.

Inom forskarskolans ram arrangeras gemensamma forskarkurser, seminarier, internat och andra former av mötesplatser. Innehållsligt fokus ligger på empiriska teman som rör regionalt samhällsbyggande men forskarskolans verksamhet inbegriper även ett gemensamt arbete med akademiskt skrivande, metod- och teoriutveckling samt publiceringsstrategier. För mer information se CRS hemsida. Där finns också kontaktuppgifter till Malin Rönnblom, biträdande föreståndare för CRS och ansvarig för forskarskolan.

Följande anställningar annonseras ut inom forskarskolans ram:

Doktorandanställning i historia REK2017/314

Doktorandanställning i kulturgeografi REK2017/312

Två doktorandanställningar i statsvetenskap REK2017/311

Två doktorander i statsvetenskap

Utvecklingen mot lösare former för politisk organisering (i termer av flernivåstyrning, nätverk och partnerskap) där nya aktörer, inte minst marknaden, ökat sitt inflytande över politikens innehåll är central i vår forskningsprofil. Denna utveckling har också påverkat regionala och lokala aktörers roller i politikskapandet, liksom förskjutningar av inflytande mellan olika politiska nivåer och sfärer, exempelvis från nationell till internationell nivå. Här ser vi det som viktigt att ifrågasätta och vidareutveckla användningen av centrala statsvetenskapliga begrepp som demokrati, politik och makt och vi ser också perspektiv kopplade till samhälleliga maktrelationer som genus, etnicitet/ras, klass, religion och sexualitet som centrala i denna analytiska/teoretiska utveckling. Vår forskning präglas av flera empiriska teman, som EU/europeisering, offentlig förvaltning/styrning, jämställdhet/rättvisefrågor och miljö/klimat. Inom ramen för forskarskolan i regionalt samhällsbyggande utlyser statsvetenskap två anställningar. Vi välkomnar ansökningar både inom dessa empiriska teman och inom andra angelägna forskningsområden.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 7 kap 39§).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i statsvetenskap har den som avlagt examen i statsvetenskap på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet statsvetenskap om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. De statsvetenskapliga kurserna kan ha utförts i rena ämneskurser eller inom andra utbildningar såsom förvaltningsutbildning eller lärarutbildning.

Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken, t ex genom studier inom tvärvetenskapliga teman, Public Administration, Planning and Environmental Studies, Modern politisk historia, Politisk sociologi, Internationella relationer eller annat jämförbart.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt och dess relevans för ämnets forskningsprogram, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp.
Antagning sker under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Mer information om forskarutbildning

http://www.kau.se/forskarutbildning

Mer information om forskarskolan Regionalt samhällsbyggande

http://www.kau.se/forskarskola-i-regionalt-samhallsbyggande

Mer information om ämnet statsvetenskap

http://www.kau.se/statsvetenskap

Ansökan

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
  • Kopia av examensarbeten och andra publikationer
  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
  • Förslag till forskningsplan cirka 5 sidor samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord)
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
  • Uppgift om referenspersoner, alternativt rekommendationsbrevAnställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/311
Kontakt
  • Malin Rönnblom, docent, föreståndare forskarskolan, 070-2797243
  • Mikael Granberg, professor och ämnesansvarig, 054-700 1015
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2017-12-14
Sista ansökningsdag 2018-01-18

Return to job vacancies