Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i ämnet Risk och miljöstudier vid institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.

Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne med forskningstraditioner från bl. a miljövetenskap, riskhantering och folkhälsovetenskap. Ämnet är i huvudsak inriktat mot samhällets behov av att hantera hot och risker mot människors hälsa, samhällsviktiga funktioner eller vår gemensamma miljö. Det omfattar såväl analys av hotbild som förberedande och förebyggande arbete inom ramen för hållbar utveckling. Forskning inom ämnet risk- och miljöstudier kretsar kring interaktionen mellan individ, samhälle och miljö, speciellt oönskade konsekvenser som kan uttryckas i form av miljöproblem, samhällsrisker eller orättvisor. Ämnets forskare har olika bakgrunder och forskningen sker ofta i samverkan inom en bredd av områden. Forskare från risk- och miljöstudier är verksamma inom olika centrumbildningar bl. a CSR, centrum för forskning om samhällsrisker, CRS, centrum för forskning om hållbar samhällsförändring och the Centre of Natural Hazards and Disatser Science, CNDS.

Doktorandanställningen är kopplad till forskningsprojektet Beslut för hållbar utveckling: Nya idéer kring samverkan för ett bättre kunskapsunderlag i miljömål. Projektet är tvärvetenskapligt och handlar om det kunskapsunderlag som mark- och miljödomstolarna har att utgå ifrån, specifikt den samverkansprocess som sker innan domstolsprövningen. En bärande idé är att samverkan har potential att bidra till ett förbättrat kunskapsunderlag. Som fallstudie fokuserar projektet på de kommande omprövningarna av svensk vattenkraft. Med fokus på kopplingar mellan klimat, vatten och biologisk mångfald syftar projektet till ett effektivare beslutsfattande hos mark- och miljödomstolarna genom att förbättra domstolarnas kunskapsunderlag, särskilt genom att fånga miljöns komplexitet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att studera aktörsamverkan i pågående omprövningsfall och analysera hur det kunskapsunderlag som genereras fungerar i rätten. I samarbete med övriga forskare i projektet kommer doktoranden att utveckla samverkansverktyg i samspel med tänkta användare, och testa verktygen i verkliga omprövningsfall.

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng inklusive avhandlingen vid doktorsexamen, och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen, och är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och en chans till början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39). Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i risk- och miljöstudier har den som avlagt magisterexamen, eller motsvarande, med relevans för ämnet risk- och miljöstudier. Du ska ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska, och du ska kunna tala svenska flytande.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Din bakgrund ska även bedömas som passande för det aktuella forskningsprojektet. Antagning sker efter individuell prövning.

Särskild vikt läggs vid bedömning av ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos examensarbeten och andra publiceringar, språkfärdighet samt avsikten att närvara och delta i forskningsmiljön. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, engagemang och gott omdöme, samt vid din förmåga att ta ansvar, initiativ och att arbeta strukturerat och självständigt. Din förmåga att samverka med relevanta samhällsaktörer som kommuner, markägare, kraftbolag och intresseorganisationer är av stor vikt, och ett intresse för tvärvetenskaplig forskning är meriterande.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

  1. brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för anställningen
  2. meritförteckning (CV)
  3. kortfattad beskrivning av din utbildning och examensbevis med förteckning över ingående kurser, alternativt bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
  4. kopia av magister- eller masteruppsats eller motsvarande
  5. namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef
  6. ev. kopior av publikationer eller intyg av andra meriter. 

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-11-29
Ange referensnummer: REK 2023/203.

För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.
Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/203
Kontakt
  • Beatrice Hedelin , Docent, 073-3018833
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-10-27
Sista ansökningsdag 2023-11-29

Tillbaka till lediga jobb