Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap med inriktning kvalitetssäkring för data science och maskininlärning till forskningsgruppen Software Quality and Digital Modernisation, (SQuaD), vid Institutionen för matematik och datavetenskap på Karlstads universitet. Gruppens målsättning är att utveckla metoder och tekniker för att kontinuerligt bevara, förbättra och förändra kvalitetsattribut i långlivade mjukvarusystem. Detta möjliggör underhåll och utveckling av sådana system på ett mer effektivt sätt.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap. Institutionen har drygt 60 anställda forskare och lärare. Datavetenskaps utbildning och forskning är inriktad mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen.

Doktorandplatsen är kopplad till det nya IMPAQCDT-projektet, som är ett tvärvetenskapligt industrisamarbete finansierat av KK-stiftelsen. Projektet syftar till att kombinera existerande kunskapsbas med maskininlärning för att utveckla nya metoder för kvalitetssäkring och kunna tidigt utvärdera tillverkningsprocessen av korta DNA-sekvenser (oligonukleotider).

Doktoranden kommer att bidra till IMPAQCDT-projektets övergripande målsättning att utveckla modeller för bearbetning och utformning av kromatografisk data och interaktionsdata från biosensorer. Modellerna kommer att användas för att möjliggöra snabbare analytiska och förberedande separationer. Doktoranden kommer att bidra till att utveckla matematiska modeller för simulering och optimering av kromatografisk rening av oligonukleotider. Utöver att tillämpa maskininlärning i projektet, så kommer doktoranden att ansvara för design av kvalitetssäkrings- och teststrategier för att bedöma graden av korrekthet i de implementerade lösningarna, baserade på automatiserade tester. Eftersom projektet är tätt knutet till läkemedelsutveckling, så är kvalitetssäkring en mycket framträdande del. Detta inkluderar även implementering av kontinuerlig testgenerering, exekvering och buggrapportering för djup maskininlärning, där den interna algoritmstrukturen tas i beaktande.

Kandidaten bör ha en gedigen bakgrund inom och ett stort intresse för maskininlärning (inklusive djup maskininlärning och förstärkningsinlärning) och kvalitetssäkring av mjukvara. Det krävs att kandidaten har utmärkta kunskaper i programmering och goda kunskaper i både talad och skriven engelska. Eftersom projektet är tvärvetenskapligt så ingår forskargrupper från både Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper och Institutionen för matematik och datavetenskap. Således förväntas doktoranden både arbeta självständigt, men också i arbetslag och tillsammans med de andra grupperna. Majoriteten av arbetet sker i samarbete med andra forskare och ingenjörer från industrin. Därför är det önskvärt att kandidaten besitter god samarbetsförmåga och har erfarenhet av att jobba med projekt.

Doktoranden kommer att utföra formell analys och experimentvalidering av koncept i kontexten nästa generations läkemedel. Detta inkluderar biologiskt inspirerade molekyler som oligonukleotider, för att utveckla digitala inlärningssystem och kvalitetssäkringsmetoder för separationsprocesser, för att möjliggöra kontinuerlig inlärning. Resultaten kommer att publiceras och presenteras i vetenskapliga publikationer, på konferenser och i workshops.

En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på̊ avancerad nivå̊, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊, eller som på̊ annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på̊ annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning av kandidaternas förmåga att framgångsrikt klara av forskningsutbildningen.

För att lyckas som doktorand vid Karlstads universitet bör kandidaten vara målorienterad och ihärdig i sitt arbete. Kandidaterna bedöms enligt följande kriterier:

- förmåga att arbeta självständigt.

- förmåga till samarbete

- att ha en professionell inställning, och

- förmåga att analysera och arbeta med komplexa frågor

Utöver behörighetskraven läggs stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Villkor

Efter Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att, innan ansökningstiden har gått ut, dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • (1) Personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes forskningsintressen och hur de relaterar till tidigare studier och framtidsmål. (Max 2 A4-sidor)
 • (2) CV inklusive relevant erfarenhet och kunskap samt en publikationslista (om det är aktuellt).
 • (3) Kopior av examensbevis och betyg från tidigare studier på universitetsnivå. Översättning till engelska eller svenska om originalen inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • (4) Kopia av masteruppsats eller likvärdig merit.
 • (5) - om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter.
 • (6) Ett rekommendationsbrev.
 • (7) Kontaktuppgifter till två referenspersoner ska också anges, varav minst en måste vara en före detta eller nuvarande handledare, eller likvärdig roll. Vi förbehåller oss rätten att endast kontakta referenspersoner för de sökande som bedöms mest lämpliga för anställningen.

Skicka in din ansökan via universitetets nätbaserade rekryteringsverktyg, och bifoga alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. 

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och andra publikationer, skickas till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 KARLSTAD

Ange ref. nr REK2021/178

Sista ansökningsdag: 2021-10-30

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/178
Kontakt
 • Bestoun Al-Beywanee, +46 54 700 1861
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-10-04
Sista ansökningsdag 2021-10-30

Tillbaka till lediga jobb