Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i materialteknik vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Institutionen bedriver forskning i elektroteknik, fysik, materialteknik och maskinteknik. En stor del av forskningsprojekten utförs i samarbete med företag, regionala myndigheter och organisationer. Grupperingen där doktorandprojektet ingår har ett fokus på brottmekanik och utmattning.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att inom ramen för ett doktorandprojekt självständigt bedriva forskarstudier genom ett eget avhandlingsprojekt och genom att läsa tillhörande kurser.

Det aktuella doktorandprojektet innefattar utveckling av experimentella metoder för att bestämma delamineringsegenskaper samt studier av mikrostrukturen på kartong. Kännedom om delamineringsegenskaperna är viktiga för att kunna prediktera bigning och vikning och därmed säkerställa kvalitén på förpackningar av kartong. Projektet är finansierat av fem företag; BillerudKorsnäs, Klabin (Brasilien), StoraEnso, TetraPak och WestRock (USA).

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden arbetar självständigt och ska även vara beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete, samt delta i undervisning eller administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i materialteknik har den som avlagt en magister, master eller civilingenjörsexamen från huvudområdet maskinteknik, eller från angränsande huvudområden som materialvetenskap, fysik och kemi. Den som ej uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret men som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper kan efter särskild prövning bli behörig.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Vid urval av behöriga sökanden kommer särskild vikt att läggas vid,

 • studieresultat från tidigare utbildning, som innehåller fördjupande kurser inom mekanik och hållfasthetslära
 • kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten som ingått i tidigare utbildning.

Vid urval av behöriga sökanden kommer stor vikt att läggas vid,

 • erfarenhet av experimentella studier
 • erfarenhet av FE-modellering med kohesiva element
 • god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig på engelska
 • god samarbetsförmåga, förmågan att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt att du är ansvars- och initiativtagande.

Vid urval av behöriga sökanden kommer vikt att läggas vid,

 • relevant erfarenhet av arbete inom pappersindustrin.

Särskilt bedöms även den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år, som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse. Anställning som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. I detta fall är alternativ två aktuellt.

De resultat som framkommer i projektet ska delas fritt med de finansierande industrierna. Detta kan t.ex. ske genom publicering i vetenskapliga journaler.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
- en meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- två referenser, exempelvis från tidigare eller nuvarande chef, lärare eller handledare eller motsvarande,
- eventuellt rekommendationsbrev.


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress: Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap, Registrator, 651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-08-09

Ange referensnummer: REK 2021/149

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt lokal kollektivavtal.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/149
Kontakt
 • Anders Biel, universitetslektor/docent, +46 54 700 1151, anders.biel@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, +46 54 700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, +46 54 700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, +46 54 700 1404
Publicerat 2021-06-30
Sista ansökningsdag 2021-08-09

Tilbage til Ledige stillinger