Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap. Flera av institutionens forskare är internationellt erkända som ledande inom sina respektive ämnesområden, vi publicerar oss regelmässigt i högt rankade internationella tidskrifter och har en levande ansökningskultur där vi de senaste åren erhållit medel från bland annat VR, RJ, Anderstiftelsen och FORTE. Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet, den inspirerande forskningsmiljön och ett fika i världsklass.

Bakgrund

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys. Vid institutionen finns även ett internationellt masterprogram, Geomedia Studies: Media, Mobility and Spatial Planning.

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen:

 • - Geomedia (http://www.kau.se/geomedia/) som fokuserar på mediernas betydelse för att organisera och ge mening åt olika rum och platser - och vice versa - med fokus på till exempel turism, vardagsliv och populärkultur, samt
 • - NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era, https://www.kau.se/media/node) med ett fokus på av journalistikens samhällsroll, praktik och publik i en digital och fragmenterad tidsålder.

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Vi söker nu ytterligare en doktorand inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Beskrivning

Forskarutbildningen omfattar 240 hp, inklusive doktorsavhandling. I anställningen som doktorand kan även viss institutionstjänstgöring, till exempel i form av undervisning, ingå om det är i linje med institutionens förutsättningar och behov. Doktoranden förväntas engagera sig i det dagliga arbetet vid ämnet och institutionen.

Varför ska du välja MKV vid Karlstads universitet?

Vi siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället och vår framgångsrika forskningsmiljö har stor internationell genomslagskraft. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Vi verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning på Karlstads universitet innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis ett välutvecklat program för friskvård, läs mer om våra förmåner här: förmåner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är MKV vid Karlstads universitet rätt plats!

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har avklarade kurser om minst 90 högskolepoäng i medie-och kommunikationsvetenskap eller journalistik motsvarande grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Stor vikt läggs också vid den sökandes forskningsinriktning och hur den passar in i de övergripande forskningsprofilerna NODE/Geomedia, samt vid den sökandes avsikt att närvara och delta i ämnets forskningsmiljö. Vidare fäster vi stor vikt vid att den sökande har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp samt har god samarbetsförmåga och förmåga att ta initiativ.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde är beräknat till början av 2022. Tjänsteort är Karlstad.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. En förutsättning är att erforderliga beslut fattas. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget).Tillträde tidigast 2022-01-01 eller efter överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.


Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning (med vidimerade kopior av betyg, intyg och dylikt)
 • Kopior av åberopade C-, D- och E- uppsatser
 • Eventuellt andra vetenskapliga texter, exempelvis vetenskapliga artiklar eller böcker/bokkapitel, som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
 • Ett kortfattat (1000 ord) personligt brev om den sökandes bakgrund, varför sökanden är intresserad av befattningen och hur man ser på egna forskarstudier
 • En text (2000 ord) där den sökande redogör för sin avhandlingsidé och hur den passar in i en av, eller bägge, forskningsprofilerna Geomedia/NODE. Vi uppmuntrar särskilt avhandlingsidéer med ett kritiskt perspektiv (som inbegriper till exempel genus, klass, etnicitet, sexualitet eller nationalitet), och som passar in i bägge forskningsprofilerna
 • Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om våra krav på din ansökan och vår rekryteringsprocess hittar du här: Lediga anställningar | Karlstads universitet (kau.se)

De eventuella underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD
Ange ref.nr REK2021/146

Sista ansökningsdag: 2021-08-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/146
Kontakt
 • Christer Clerwall, prefekt, 054-700 1106
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-06-16
Sista ansökningsdag 2021-08-31

Tilbage til Ledige stillinger