Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i risk- och miljöstudier vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.

Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne som inbegriper ämnen från samhällsvetenskap, humaniora, medicin och naturvetenskap. Ämnet har till stor del sin grund inom skadeprevention, miljövetenskap och katastrofriskhantering samt frågor som knyter samman dessa spår. Ämnet är nära knutet till två centrumbildningar på Karlstads universitet: Centrum för forskning om samhällsrisker (https://www.kau.se/csr) och Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (https://www.kau.se/crs).

Vid risk- och miljöstudier bedrivs utbildning framför allt på kandidatprogrammet Miljö och säkerhet och masterprogrammet Riskhantering i samhället. Ämnets forskarutbildning har för närvarande nio doktorander. Ämnet har totalt ca 30 medarbetare. För mer information om forskning och forskarutbildning i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet se: Risk- och miljöstudier | Karlstads universitet (kau.se).

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen. Huvudsakliga arbetsuppgiften består i att bedriva forskarstudier genom ett eget avhandlingsprojekt och genom att läsa kurser. Inriktningen på avhandlingsprojektet ska kunna utgöra ett bidrag till att utveckla ämnets teoretiska grund. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Information om studier på forskarnivå finns på universitetets hemsida: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i risk- och miljöstudier har den som avlagt en magister- eller masterexamen med huvudområdena risk- och miljöstudier, miljövetenskap, riskhantering, folkhälsovetenskap eller inom för forskningsområdet relevanta discipliner, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Urval bland behöriga sökande till utbildningen på forskarnivå görs med hänsyn till den bedömda förmågan att tillgodogöra sig en forskarutbildning. Urvalet baseras på den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, den forskningsplan där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Forskningsplanen ska utgå från ett eller flera av ämnets spår (skadeprevention, miljövetenskap och katastrofriskhantering) men gärna också visa på kopplingar mellan dessa spår. Då delar av doktorandutbildningen ges på svenska och andra delar på engelska krävs god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på dessa båda språk. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser.

Din ansökan ska bestå av:

 • Ett personligt brev där du beskriver sina intressen i relation till den utannonserade tjänsten.
 • En forskningsplan på 3-5 sidor som beskriver ett förslag till inriktning för ett kommande avhandlingsprojekt, inklusive en forskningsdesign som visar hur ett avhandlingsprojekt skulle kunna bedrivas. Forskningsplanen är inte bindande utan bestäms, för den framgångsrika kandidaten, i samråd med handledare.
 • En meritförteckning (CV).
 • Relevanta examens- och kursintyg.
 • Kopia av masteruppsats eller motsvarande.
 • Om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter.
 • Eventuella rekommendationsbrev.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan” som finns på vår hemsida: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-08-01

Ange referensnummer: REK2021/103

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/103
Kontakt
 • Tonje Grahn, prefekt, 054-700 1433
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-05-25
Sista ansökningsdag 2021-08-01

Tilbage til Ledige stillinger