Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet söker en doktorand i kemi med inriktning mot analytisk kemi för ett forskningsprojekt om kromatografisk separation av biomolekyler, med relevans för analys och kvalitetskontroll av läkemedel. Doktorandanställningen är placerad på Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Forskningen i analytisk kemi vid Karlstads universitet är fokuserad på separationsvetenskap och separationsteori. Detta innebär att vi arbetar med grundläggande forskning om molekylers vandring genom stationärfas samt växelverkan mellan molekyler. Forskningen bedrivs i området analytisk kemi men i gränslandet till fysikalisk kemi och biokemi och med ett starkt stöd av matematik och simuleringar. Forskningen syftar ofta till förståelse och förbättring av tekniska tillämpningar i samverkan med farmaceutisk industri. Inom biokemin vid Karlstads universitet bedrivs studier av genexpression och dess reglering i bakterier. I denna forskning används biokemiska separationsmetoder med relevans för doktorandprojektet. Som doktorand kommer du att ingå i en forskargrupp som kombinerar experiment och teori för en djupare förståelse av separationsprocesser med fokus på interaktionerna mellan molekylerna man vill separera och ytor/gränsskikt som fungerar som stationärfas.

Vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper ges utbildning bland annat inom ramen för programmen: Läkemedelsanalys - kandidatprogram i kemi, Civilingenjör kemiteknik och Civilingenjör energi- och miljöteknik.

Anställningen är på heltid i 4-5 år, 80-90% forskarutbildning och 10-20% undervisning, med start tidigast 1 oktober 2019 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet handlar om att öka förståelsen för separation av biomolekyler intressanta för den farmaceutiska industrin såsom oligonukleotider, mRNA-analoger och peptider. Syntetiskt tillverkade biomolekyler är just nu högaktuella som moderna läkemedel. För att kunna användas som läkemedel ställs höga krav på rening och analys och i dagens läge saknas många gånger separationsmetoder för biomolekyler som uppfyller dessa krav.

Modern kvalitetskontroll inom analytisk metodutveckling t.ex. inom farmaceutisk industrin kräver att man har mycket goda kunskaper om separationsprocesserna. Projektet syftar bland annat till att utveckla och använda verktyg för att analysera växelverkan mellan biomolekyler och stationärfas under olika betingelser. En viktig parameter är valet av separationsmetoder och hur man använder dessa. Exempel på metoder som kan bli aktuella är HILIC, jonpars-, jonbytes- och affinitetskromatografi. I arbetet ingår både att utföra experimentella studier och att behandla data med en kombination av statistiska verktyg, datasimuleringar och fundamental teori.

Det experimentella arbetet kommer i första hand att utföras vid Karlstads universitet. Men sammanhängande perioder av mätningar vid företag eller andra universitet kan förekomma.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som har tagit ut en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning analytisk kemi har den som avlagt examen på avancerad nivå i kemi, eller annat ämne som efter prövning bedöms likvärdigt, där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå omfattande minst 15 högskolepoäng inom huvudområde relevant för forskarutbildningens inriktning. Det rekommenderas att omfattningen av det självständiga arbetet på avancerad nivå är minst 30 högskolepoäng.

Bedömningsgrunder
För anställning krävs en bakgrund i separationsvetenskap, datamodellering och matematik samt en god förmåga att uttrycka sig på engelska, både muntligt och skriftligt. En stark motivation för forskning, ett strukturerat arbetssätt, förmåga att arbeta självständigt och i grupp, kreativitet och förmåga till analytiskt problemlösande är av särskild vikt. Likaså ett positivt förhållningssätt samt bra samarbets- och kommunikationsförmåga. Stor vikt kommer läggas vid erfarenhet i biokemi eller bioteknik och god erfarenhet av modellering och databehandling av mätdata. Erfarenhet av att ha arbetat med kromatografisk separation av biopolymerer samt med bioteknologiska metoder är meriterande.

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/163): Karlstads universitet, Fakultetens för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Att: Åsa Ivansson, 651 88 Karlstad.

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/163
Kontakt
  • Jörgen Samuelsson, docent, 054-700 16 20, , jorgen.samuelsson@kau.se
  • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt,072-222 19 19, , gunilla.carlsson-kvarnlof@kau.se
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-08-20
Sista ansökningsdag 2019-09-18

Tilbage til Ledige stillinger