Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap samt kulturgeografi och turismvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå.

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys.
Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) www.kau.se/media/node. Geomedia, som nyligen blivit utsedd till Stark forskargrupp i en intern excellenssatsning, samlar medievetare, kulturgeografer, turismvetare och filmvetare. Gruppens forskning behandlar skärningspunkten mellan medieforskning och geografi med inriktning på frågor om medialisering och rumslighet i bred bemärkelse. NODE fokuserar på vad som händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i en tid av försvagad dagspress och ett alltmer fragmenterat medielandskap. Forskare vid Geomedia och NODE publicerar sig regelbundet i internationellt vetenskapliga tidskrifter och är framgångsrika med att erhålla extern forskningsfinansiering.
Mer information om universitetet finns på kau.se och mer information om ämnet finns på kau.se/media.

Projektet Känslan av nyheter

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, institutionen för geografi, medier och kommunikation utlyser nu en tjänst som postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap knuten till NODE-projektet Känslan av nyheter: affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet. 

Projektet Känslan av nyheter leds av professor Henrik Örnebring och professor Michael Karlsson. Projektets övergripande fokus är de känslomässiga aspekterna av nyhetsinnehåll, -produktion och –konsumtion. För mer information följ länken till ansökan. Att nyheter väcker känslor på både problematiska och oproblematiska sätt är inget nytt. Men vad som är nytt är hur känslor och känslomässiga reaktioner på nyheter kan spridas, förstärkas och förvrängas i det nya digitala medielandskapet, särskilt via plattformar som explicit bygger på att användarna ska reagera känslomässigt och helst omedelbart (genom att gilla, sprida och/eller kommentera) på den information som dyker upp i flödet. Dessa känslomässiga aspekter studeras huvudsakligen utifrån begreppen engagemang och gemenskap. Som postdoktor förväntas du bidra till forskarmiljön NODE och vid institutionen generellt, bland annat genom att delta vid seminarier, möten, symposier och dylikt.


Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften (80%) är självständig forskning inom något område med relevans för det beskrivna projektet. 20% av tjänsten utgörs av undervisning och administrativa uppgifter. Din postdoktorala forskning kommer ske i samarbete med professor Henrik Örnebring, professor Michael Karlsson samt andra medarbetare i NODE. Du kommer delta i internationellt nätverksbyggande och bidra till internationell publicering relaterat till projektet Känslan av nyheter och till NODEs verksamhet i allmänhet. Du kommer också delta i det dagliga utvecklingsarbetet inom NODE.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område. Doktorsexamen ska ha avlagts inom högst tre år innan sista ansökningsdatum. Om doktorsexamen avlagts för mer än tre år sedan kan man fortfarande vara behörig om det finns relevanta skäl, till exempel föräldra- eller sjukledighet.

Bedömningsgrunder

Förutom de grundläggande behörighetskriterierna är följande bedömningsgrunder av vikt för tjänsten:

Av särskilt stor vikt är det föreslagna postdoc-projektets vetenskapliga kvalitet, originalitet, genomförbarhet och internationella relevans.

Av särskilt stor vikt är det föreslagna postdoc-projektets relevans för projektet Känslan av nyheter och för NODEs forskning generellt. Detaljerad projektbeskrivning kan fås från NODEs föreståndare professor Henrik Örnebring, henrik.ornebring@kau.se.

Av stor vikt är att du har publicerat dig i internationella peer-review tidskrifter med relevans för forskning inom nyhetsmedier och journalistik.

Av stor vikt är att ditt föreslagna projekt har en genomtänkt och genomförbar publikationsplan (gärna med specificerade delstudier, tänkta tidskrifter eller andra publikationskanaler och dylikt).

Av vikt är också att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har

 • erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet,
 • erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå,
 • internationell erfarenhet och erfarenhet av att undervisa både på svenska och engelska,
 • erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning,
 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Villkor

Anställning som postdoktor avser arbete på heltid, i normalfallet två år.
En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Arbetstid/varaktighet: Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde 2019-08-01 eller efter överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Ett personligt brev (max 1000 ord) som beskriver den sökandes bakgrund, kvalifikationer i förhållande till tjänstens innehåll, skäl till ansökan samt syn på forskning inom ämnesområdet.
 • En projektplan (max 3000 ord) som beskriver den sökandes tänkta postdocprojekt och hur detta projekt passar in i NODEs forskningsprofil och projektet Känslan av nyheter, samt hur projektet passar den sökandes egen forskningsprofil.
 • En publikationsplan (max 1000 ord) för det tänkta postdocprojektet.
 • CV/meritsammanställning inklusive publikationsförteckning.
 • Kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas.
 • Kopia av den sökandens doktorsavhandling.
 • Max 2 publicerade vetenskapliga texter (tidskriftsartiklar, bokkapitel, forskningsrapporter och dylikt).
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration.
 • Två referensbrev samt kontaktinformation för två referenspersoner.
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/95

Sista ansökningsdag: 2019-06-16

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/95
Kontakt
 • Christer Clerwall, 054-700 1106
 • Henrik Örnebring, 054-700 1642
 • Michael Karlsson, 054-700 1477
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-05-06
Sista ansökningsdag 2019-06-16

Tilbage til Ledige stillinger