Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i biologi med inriktning mot samhälls- och födovävsekologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Huvudsyftet med projektet är att undersöka hur skogsklädda buffertzoner kan bevara kopplingar mellan vattendrag och kantzonsekosystem. 

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV), är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter, miljövård och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

Doktoranden kommer att (i) analysera samband mellan buffertzonbredd, mångfald och funktionell diversitet av predatorsamhällen i och kring rinnande vatten, (ii) definiera en optimal buffertzonbredd för att bevara ekosystemfunktioner i kantzonen baserat på näringsvävens komplexitet och ekologiska nischer (teknik med stabila isotoper) och (iii) använda DNA-teknik för att undersöka hur bytespreferensen varierar med buffertzonbredd samt testa stabila isotoper som ett verktyg för att bedöma kantzonens ekosystemfunktioner i brukade skogslandskap.

Utbildning och arbetsuppgifter
Doktorandutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Krav och bedömningsgrunder
För att bli antagen till doktorandutbildningen måste kandidaten uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav samt anses ha förmåga att slutföra doktorandutbildningen (Högskoleförordningen, kapitel 7, 35 §).

Grundläggande behörighetskrav. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 6 kap.).

Särskilda behörighetskrav. Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 hp i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller masternivå omfattande 30 hp.

Bedömningsgrunder. Bland kandidaterna kommer den personen som bedöms ha bäst förmåga att framgångsrikt avsluta utbildningsprogrammet och att producera en avhandling av stort vetenskapligt värde och originalitet att väljas. I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på (1) kandidatens akademiska prestation med hänsyn till betyg och kursbredd samt kvalité på examensarbete på D-nivå (30 hp), och (2) dokumenterad kunskap om stabila isotoper och/eller molekylära metoder inom ekologi. Stor vikt läggs på erfarenheter av samhällsekologi och ekologi av födovävar. Erfarenheter av och intresse för ett flertal taxonomiska grupper (fisk, spindlar, fladdermöss) är också meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, samt B-körkort krävs. Den sökande förväntas vara verksam på universitetet och delta i forskningsmiljön. Dessutom läggs stor vikt vid personliga egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga, förmåga att ta egna initiativ och att etablera goda relationer.

Tillträde
Tjänsten tillsätts efter individuell evaluering av alla kandidater. Tjänsten bör påbörjas så tidigt som möjligt, helst 1:e april 2019. Stationeringsort är Karlstad.

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/37): Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Att: Åsa Ivansson, 651 88 Karlstad.

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/37
Kontakt
  • Denis Lafage, post-doc, denis.lafage@kau.se,, 054-700 14 82
  • Eva Bergman, professor, eva.bergman.1868@kau.se,, 054-700 18 68
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-02-20
Sista ansökningsdag 2019-03-14

Tillbaka till lediga jobb