Karlstads universitet /Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för geografi, medier och kommunikation utlyser tre doktorandtjänster i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi och turismvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå.

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys.

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningscentret Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningsmiljön NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) http://www.kau.se/node/. De tre utlysta doktorandtjänsterna är knutna till forskningscentret NODE och forskningsprogrammet Vänner och fiender: tillit och misstänksamhet i det nya medielandskapet, men avhandlingsprojekt som möjliggör samarbeten med Geomedia och/eller inom institutionen som helhet uppmuntras.

NODEs forskningsområden är journalistik, opinionsbildning och medier i vid bemärkelse. Vi är särskilt intresserade av vad som händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i en tid av försvagad dagspress, genomgripande digitalisering och ett alltmer fragmenterat medielandskap. Vi är också intresserade av publikperspektiv och historiska perspektiv. Forskare inom NODE använder sig av en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder för att studera dessa intresseområden. Forskare vid NODE och Geomedia publicerar sig regelbundet i internationellt vetenskapliga tidskrifter och är framgångsrika med att erhålla extern forskningsfinansiering.

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp, vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Doktorandtjänsten är knuten till NODE:s forskningsprogram Vänner och fiender: tillit och misstänksamhet i det nya medielandskapet som handlar om hur faktorer som identitet, tillit, trovärdighet, misstro, och hot & trakasserier samspelar med digitalisering och andra samhällsförändringar, och påverkar journalistik, opinionsbildning och medielandskapet i vid mening (mer information om forskningsprogrammet finns här https://www.kau.se/nyheter/tillit-och-misstanksamhet-i-det-nya-medielandskapet och kan också fås via NODE:s föreståndare, professor Henrik Örnebring, se email adress nedan).  Som doktorand knuten till programmet förväntas du bedriva ett självständigt avhandlingsprojekt med relevans för programmets fokus och frågeställningar.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avklarade kurser om minst 90 högskolepoäng i medie-och kommunikationsvetenskap eller journalistik motsvarande grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs  

För denna doktorandtjänst kan även kurser om minst 90 högskolepoäng i annat ämne motsvarande grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs ge särskild behörighet, förutsatt att studierna inom detta ämne är fokuserade på medier och har relevans för programmet Vänner och fiender: tillit och misstänksamhet i det nya medielandskapet. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Stor vikt läggs vid kvaliteten och originaliteten i den sökandes föreslagna avhandlingsprojekt; och vid hur väl den sökandes forskningsinriktning passar in i forskningscentret NODE, forskningsprogrammet Vänner och fiender, samt institutionens forskningsmiljö som helhet.

Stor vikt läggs också vid den sökandes avsikt att närvara och delta i ämnets forskningsmiljö.

Stor vikt läggs även vid kvaliteten på den sökandes eventuella vetenskapliga publikationer (t ex artiklar i vetenskapliga tidskrifter, vetenskapliga rapporter, konferenspapers).

Vikt läggs vid den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen,

- en meritförteckning (CV)

- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,

- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,

- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,

- En text (2.000 – 3.000 ord) där den sökande redogör för sin avhandlingsidé och hur den passar in i forskningsprogrammet Vänner och fiender, NODEs övergripande forskningsprofil, samt institutionens forskningsmiljö som helhet. Detaljerad projektbeskrivning kan fås från NODEs föreståndare professor Henrik Örnebring, henrik.ornebring@kau.se
- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

Hanna Ljungdahl

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 24-06-03

Ange referensnummer: REK 2024/82


För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.
Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/82
Kontakt
  • Henrik Örnebring, henrik.ornebring@kau.se, +46547001642
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
Publicerat 2024-04-17
Sista ansökningsdag 2024-06-03

Tillbaka till lediga jobb