Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i företagsekonomi, med inriktning mot tjänstedesign och cirkulära affärsmodeller i livsmedelssektorn. Doktoranden kommer att ha sin anställning vid Handelshögskolan, och kommer knytas till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (www.kau.se/ctf). Vid CTF arbetar ett 70-tal personer, varav tio professorer och ett drygt 20-tal doktorander. CTF är ett världsledande forskningscenter vars forskning är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteverksamheter.

Arbetsuppgifter

Det föreslagna projektet ligger inom forskningsområdet tjänstedesign och hållbara innovationer med ett systemperspektiv. Forskningen kopplas till livsmedelssektorn med syfte att transformera Sveriges livsmedelssystem i en mer hållbar riktning, med bland annat ett fokus på den hållbara måltiden och att minska matsvinnet. Matsvinnet är en prioriterad fråga för att nå en mer hållbar produktion och konsumtion (se mål 12.3 i Agenda 2030). I projektet kommer principer från systemisk forskning, cirkulär ekonomi och tjänstedesign att användas och arbetet kommer att ske i nära samarbete med olika aktörer inom livsmedelssektorn. Doktoranden kommer att utforska och testa olika nya idéer för att skapa efterfrågan på produkter och tjänster som bidrar till en hållbar transformation av livsmedelssystemet, med förändrade affärsmodeller, ett ökat värde på maten och där resurserna används smartare med bland annat ett minskat matsvinn.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete.

Kraven på studier och självständiga arbeten i företagsekonomi kan ersättas av studier i ett motsvarande huvudområde. Vid bedömning av ansökningarna kommer kandidaternas självständiga arbeten att tillmätas stor betydelse.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunderna baseras på dina studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, god samarbetsförmåga, språkfärdighet samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Du ska behärska svenska väl då datainsamling kommer ske i form av intervjuer och enkätundersökningar och genomföras på svenska. Du behöver också behärska engelska väl, speciellt i skrift, då doktorsavhandlingen och rapporter som produceras inom forskningsprojekten skrivs på engelska. Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är meriterande. Erfarenhet av att samla in data genom intervjuer och enkätundersökningar är också meriterande.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och erfarenhet.

Ansökan

 

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • eventuellt rekommendationsbrev.

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Cecilia Bladh
651 88 KARLSTAD

Ange referensnummer: REK 2023/122

Sista ansökningsdag: 9 juni 2023

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/122
Kontakt
 • Marie-Therese Christiansson, prefekt , +4654-7002027
 • Jakob Trischler, tilltänkt huvudhandledare, +4654-7001875
 • Helén Williams, tilltänkt bitr. handledare, +4654-7001850
 • Carolina Camén, studierektor forskarutbildningen, +46547001559
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Tillbaka till lediga jobb