Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Institutionen för geografi, medier och kommunikation utlyser en doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap knuten till NODE-projektet Känslan av nyheter: affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet.

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys.

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) http://www.kau.se/node/. Geomedia, som nyligen blivit utsedd till Stark forskargrupp i en intern excellenssatsning, samlar medievetare, kulturgeografer, turismvetare och filmvetare. Gruppens forskning behandlar skärningspunkten mellan medieforskning och geografi med inriktning på frågor om medialisering och rumslighet i bred bemärkelse. NODE fokuserar på vad som händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i en tid av försvagad dagspress och ett alltmer fragmenterat medielandskap. Forskare vid Geomedia och NODE publicerar sig regelbundet i internationellt vetenskapliga tidskrifter och är framgångsrika med att erhålla extern forskningsfinansiering.

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Projektet Känslan av nyheter

Projektet Känslan av nyheter leds av professor Henrik Örnebring och professor Michael Karlsson. Projektets övergripande fokus är de känslomässiga aspekterna av nyhetsinnehåll, -produktion och –konsumtion. Att nyheter väcker känslor på både problematiska och oproblematiska sätt är inget nytt. Men vad som är nytt är hur känslor och känslomässiga reaktioner på nyheter kan spridas, förstärkas och förvrängas i det nya digitala medielandskapet, särskilt via plattformar som explicit bygger på att användarna ska reagera känslomässigt och helst omedelbart (genom att gilla, sprida och/eller kommentera) på den information som dyker upp i flödet. Dessa känslomässiga aspekter studeras huvudsakligen utifrån begreppen engagemang och gemenskap.
Som doktorand knuten till projektet förväntas du bedriva ett självständigt avhandlingsprojekt med relevans för projektets fokus och frågeställningar.

Utbildning och tjänstgöring

Forskarutbildningen omfattar 240 hp, inklusive doktorsavhandling. I anställningen som doktorand kan även viss institutionstjänstgöring, till exempel i form av undervisning, ingå om det är i linje med institutionens förutsättningar och behov. Doktoranden förväntas engagera sig i det dagliga arbetet vid ämnet och institutionen. Doktorandtjänsten omfattar fyra år. Tiden för tjänsten kan komma att bli förlängd i samband med eventuell institutionstjänstgöring.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

                      Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har avklarade kurser om minst 90 högskolepoäng i medie-och kommunikationsvetenskap motsvarande grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs. För denna doktorandtjänst kan även kurser om minst 90 högskolepoäng i annat ämne, till exempel journalistik  motsvarande grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs ge särskild behörighet, förutsatt att studierna inom detta ämne är fokuserade på medier och har tydlig relevans för projektet Känslan av nyheter. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Stark vikt läggs också vid den sökandes forskningsinriktning och hur den passar in i det övergripande projektet Känslan av nyheter, samt vid den sökandes avsikt att närvara och delta i ämnets forskningsmiljö.

Antagning

Antagning sker under förutsättning att erforderliga besluta fattas och efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde är beräknat till augusti/september 2019. Tjänsteort är Karlstad.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning (med vidimerade kopior av betyg, intyg och dylikt)
 • Kopior av åberopade C-, D- och E- uppsatser
 • Eventuellt andra vetenskapliga texter, exempelvis vetenskapliga artiklar eller böcker/bokkapitel, som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
 • Ett kortfattat (1000 ord) personligt brev om den sökandes bakgrund, varför sökanden är intresserad av befattningen och hur man ser på egna forskarstudier
 • En text (2000 ord) där den sökande redogör för sin avhandlingsidé och hur den passar in i forskningsprojektet Känslan av nyheter samt NODEs övergripande forskningsprofil. Detaljerad projektbeskrivning kan fås från NODEs föreståndare professor Henrik Örnebring, henrik.ornebring@kau.se
 • Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till två referenspersoner

  Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/113
Kontakt
 • Christer Clerwall, 054-700 11 06
 • Henrik Örnebring, 054-700 16 42
 • Michael Karlsson, 054-700 14 77
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-05-06
Sista ansökningsdag 2019-06-14

Zurück zu Stellenangeboten