Två stipendier på 10 000 kronor vardera utdelas till studenter som bedriver fördjupade studier inom musikens område

Stipendiet är öppet att söka endast för studenter vid Karlstads universitet.

Ansökan ska vara individuell samt avse ett avgränsat projekt.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev
  • CV / Meritförteckning
  • Resultatintyg (från Ladok)
  • Intyg från lärare/handledare vid Karlstads universitet
  • Skiss till projektplan

Ofullständig eller sent inkommen ansökan behandlas inte. Handlingar som hör till ansökan ska bifogas som bilagor.

Ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 12 april 2023.

Eventuella frågor besvaras av Eric Nilsson, e-post: eric.nilsson@kau.se.

En sammanvägd bedömning av ansökan genomförs baserad på följande kriterier:

  • Tidigare studieresultat inom området stipendiet avser
  • Föreslagna projektets genomförbarhet
  • Anknytning till stipendiets syfte

Beslut om vilka som tilldelats stipendier fattas av en stipendiekommitté där även en studentrepresentant ingår. Stipendiekommitténs beslut meddelas i maj/juni 2023.

LAST_APPLICATION_DATE_EXPIRED

返回