1-2 stipendier på 150 000 kronor vardera utdelas till forskarstuderande för vistelse i icke-svenskspråkliga miljö för aktiviteter relaterade till studierna.

Stipendiet är öppet att söka endast för studenter med entreprenörsanda vid Karlstads universitet som läser naturvetenskap eller teknik, och har något inslag av ekonomi i sina studier.

Företräde ges för studenter folkbokförda i Värmland men även studenter skrivna i andra regioner kan vara aktuella.

Stipendiets syfte är att uppmuntra studenter till utlandsvistelser för studierelaterade aktiviteter. 

Exempel på projekt som kan kvalificera till stipendium:

 • Studier vid annat lärosäte utomlands
 • Deltagande i vetenskaplig konferens utomlands
 • Insamling av data utomlands för uppsatsarbete/avhandling

Ansökan ska vara individuell samt avse ett avgränsat projekt.

Ansökan ska innehålla:

 • Utdrag ur folkbokföringsregistret från Skatteverket där dina folkbokföringsuppgifter tydligt framgår
 • Personligt brev med motivering för det sökta stipendiet relaterat till stipendiets syfte
  CV/meritförteckning
 • Resultatintyg (från Ladok och forskarLadok)
 • Intyg från lärare/handledare vid Karlstads universitet som beskriver studentens flit och prestationer
 • Intyg från kontaktperson i mottagarlandet
 • Projektplan med beskrivning av projektet som stipendiet avses användas till, inklusive budget

Ofullständig eller sent inkommen ansökan behandlas inte. Handlingar som hör till ansökan ska bifogas som bilagor.

Ansökan ska vara stipendiekommittén tillhanda senast den 12 april 2023.

Eventuella frågor besvaras av Eric Nilsson, e-post: eric.nilsson@kau.se.

En sammanvägd bedömning av ansökan genomförs baserad på följande kriterier:

 • Tidigare studieresultat inom området stipendiet avser
 • Föreslagna projektets genomförbarhet
 • Anknytning till stipendiets syfte och bakgrund

Beslut om vilka som tilldelats stipendier fattas av en stipendiekommitté där även en studentrepresentant ingår. Stipendiekommitténs beslut meddelas i maj/juni 2023.

LAST_APPLICATION_DATE_EXPIRED

返回