Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Är du intresserad av samspelet mellan stokastisk modellering, hantering av komplexa energisystem och programmering?

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap tar nu emot ansökningar för en doktorandanställning som leder till en doktorsexamen i tillämpad matematik vid Institutionen för matematik och datavetenskap, inom Solforskningscentrum Sverige (SOLVE), som har stöd från Energimyndigheten.

Komplexa energisystem byggs på ett antal komponenter som samverkar via olika mekanismer. Utvärderingen av ett sådant komplext systems prestanda kräver simuleringsverktyg som klarar av att hantera osäkerhet. Utgångspunkten i det här arbetet är att undersöka fall av icke-försumbar osäkerhet i datan, oavsett om den beror på mätningar, plötsliga fel eller prognoser. För att ta osäkerhetseffekter i beaktning, så krävs noggranna studier av resultaten i jämförelse med ingångsdatan.

Det här projektet inbegriper utvecklandet av mikro-makro-verktyg för stokastisk modellering, flerskaliga polynomkaosexpansioner, numeriska simulering och optimering av de parametrar som styr solenergisystemen. Målet är att använda denna data för att förbättra modellerna och därmed åstadkomma en bättre prognos.

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning, i vilken deltagande i forskningsprojekt och forskarkurser ingår. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen.

Doktoranden kommer att undersöka nya, flerskaliga stokastiska modelleringsverktyg och optimeringstekniker vid behov, när parametrar och processidentifikation uppstår i utvalda matematiska modeller av komplexa energihanteringssystem. Syftet med projektet är att ta fram välställda, datadrivna modeller och använda dem till prognoser.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39)

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i matematik har den som avlagt en magister- eller masterexamen med huvudområde matematik med en fördjupning inom relevant område eller har en examen med samma fördjupning i matematik, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Urval baseras på studieresultat. Särskild vikt ges kvaliteten på självständiga forsknings- eller examensprojekt utförda under tidigare studier, i synnerhet arbeten på masternivå och inom relevant forskningsinriktning. De viktigaste bedömningsgrunderna för urvalet är vetenskaplig skicklighet, lämplighet för forskningsprojektet och dokumenterad förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

För mer information om forskningsutbildningen i matematik vid Karlstads universitet, se https://www.kau.se/en/mathematics

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Personligt brev som kortfattat beskriver varför du är intresserad av anställningen och varför du tror att dina kvalifikationer och forskningsintressen passar för anställningens innehåll (max en sida),
  • CV
  • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
  • kopia av magister- eller masteruppsats i matematik/tillämpad matematik eller likvärdigt arbete, samt relevanta vetenskapliga publiceringar,
  • Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef, eller motsvarande.
  • Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-06-15

Ange ref.nr: REK2022/97

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/97
Kontakt
  • Adrian Muntean, ämnesföreträdare, +46547002034
Facklig företrädare
  • Mats Nilsson, SACO, 0547002188
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-03-15
Sista ansökningsdag 2022-06-15

返回职位空缺页面