Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Sociologin vid Karlstads universitet erbjuder en medelstor och etablerad ämnes- och forskarutbildningsmiljö, där såväl utbildning som forskning har en tydlig sociologisk profil och ligger i sociologins framkant. Inom ämnet sociologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram: Samhällsanalytikerprogrammet, samt ett masterprogram: Kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårsstuderande.

Ämnet sociologi ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap. Vi är ca 20 sociologer som arbetar med forskning och utbildning inom ämnet. Vi deltar i flera olika forskningsprojekt, nationella och internationella samarbeten och nätverk. Forskningen bedrivs i tre huvudsakliga inriktningar: 1. Makt, motstånd och organisering, 2. Personligt liv, emotioner och vardagens organisering, samt 3. Ålderssociologi. På institutionsnivå bedrivs även flervetenskapliga forskningsprojekt.

Makt, motstånd och organisering: Gruppens forskare arbetar med teman såsom humor i politisk aktivism, arbetskooperativ, #MeToo, makthavares reaktioner mot ickevåldsrörelser och relationen mellan temporalitet, makt och motstånd. Vardagsmotstånd och konstruktivt motstånd är två framväxande begrepp inom motståndsforskning, som gruppen kontinuerligt bidrar till att teoretisera om och utforska empiriskt.

Emotioner, personligt liv och vardagens organisering: Forskarna i gruppen utför både teoretisk och empirisk forskning om ämnen som döden, transnationella relationer, bedrägeri, spermadonation och singelskap. Gruppen använder en bred uppsättning metoder, men förenas i ett intresse för att förstå hur emotioner, personliga identiteter och vardagsliv förhåller sig till bredare sociala och kulturella strukturer.

Ålderssociologi: Ålderssociologi syftar till att kartlägga, analysera och problematisera olika ålders-relaterade frågor. Det handlat t.ex. om hur ”ålder” samverkar med, och utgör grogrund för, olika maktrelationer i samhället. Intressant här är vilka föreställningar som är kopplade till ålder och hur man kritiskt kan synliggöra dessa föreställningar.

Det är önskvärt att den tänkta doktoranden i sin forskningsplan knyter an till något av ovan definierade forskningsområden.

Behörighet och urval

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 6 kap).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen 6 kap).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i sociologi har den som har avklarade kurser i sociologi om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild vikt läggs vid kvaliteten hos självständiga skriftliga arbeten av forskningskaraktär. Stor vikt läggs på innehåll och utformning av forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, och på dess relevans för de inriktningar som anges i beskrivningen ovan. Stor vikt läggs också på sökandens avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Viss vikt läggs vid sökandens sociala förmåga, självständighet och färdigheter i att arbeta både enskilt och i grupp.

Antagning

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Anställning

Anställning som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att bidra till forskningsmiljön och ämnets arbete. I anställningen kan det utöver forskning ingå undervisning och administration med högst 20 % av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden med motsvarande tid. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt närvara vid ämnets olika aktiviteter.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Till ansökan bifogas de dokument som den sökande vill åberopa för att styrka behörighet samt underlag för meritvärdering. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska innehålla följande:

 • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
 • Kopia av examensarbete och andra (max 2) publikationer
 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • Förslag till forskningsplan omfattande max 2500 ord samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord)
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
 • Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-08-16
Ange dnr. REK 2021/109
Välkommen med din ansökan!

Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/109
Kontakt
 • Andreas Henriksson, studierektor, +46 54 700 2388, Andreas.Henriksson@kau.se
 • Fredrik Hjärthag, proprefekt, +46 54 700 2270, Fredrik.Hjarthag@kau.se
 • Åsa Wettergren, gästprofessor och ämnesföreträdare, +46 54 700 2567. Asa.Wettergren@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-05-25
Sista ansökningsdag 2021-08-16

返回职位空缺页面