Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet.

Utbildningen inom företagsekonomi bedrivs främst inom ramen för tre utbildningsprogram: civilekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet och kandidatprogrammet internationella affärer. Utbildning bedrivs också inom ramen för ett antal masterprogram samt inom forskarutbildningen. Inom ekonomiutbildningarna studerar ca 1 000 studenter på olika nivåer. Vid Handelshögskolan finns också utbildningar inom ett antal andra till företagsekonomi relaterade ämnen; bland annat erbjuds ett nystartat juristprogram.

Anställningen som professor i marknadsföring kommer knytas till CTF, Centrum för tjänsteforskning. CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, arbetsvetenskap, sociologi, och religionssociologi. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. CTF är en av universitetets två excellenta forskargrupper.Arbetsuppgifter
Anställningen som professor är på ämnet företagsekonomi vid Karlstads universitet men kommer forskningsmässigt att knytas till pågående forskning inom CTF. Professorns forskningstid kommer omfatta minst 50% av heltid och kommer finansieras av något av de externfinansierade forskningsprojekt som bedrivs vid CTF – vilket eller vilka beror på professorns kompetensprofil. Professorn förväntas ta en forskningsledande roll i dessa projekt och kommer att handleda doktorander samt vägleda post docs. Professorn ska i sin publicering ha en tydlig ambition mot excellens. Excellens avser i detta sammanhang publiceringar i tidskrifter motsvarande nivå tre eller fyra enligt ABS-listan. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som samhället och organisationer. Utöver att bedriva och leda forskning kommer professorn undervisa i marknadsföring inom civilekonomprogrammet eller något av de övriga utbildningsprogram som bedrivs vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Professorn förväntas också vara aktiv i att söka externa medel själv eller tillsammans med andra kollegor vid CTF.
Därutöver förväntas professorn aktivt samverka med det omgivande samhället samt engagera sig i ledningen av CTF och vid behov i andra administrativa uppgifter vid Kau.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har disputerat i företagsekonomi, marknadsföring eller annat för anställningen särskilt relevant ämnesområde, samt visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. 

Detta innebär att den sökande ska ha en omfattande forskningserfarenhet inom ämnesområdet och/eller andra relevanta forskningsinsatser inom ämnet. Vidare krävs en tillräcklig pedagogisk erfarenhet på högskolenivå.

För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 3.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor skall graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten skall ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten, (HF 4 kap § 3).

Den vetenskapliga skickligheten skall visas genom självständig forskning inom företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring med omfattande internationell publicering, erfarenhet av att leda och utveckla en egen forskargrupp, gärna med koppling till forskningsmiljöer inom fakultetens ansvarsområde.

Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad erfarenhet av olika arbets- och undervisningsformer på grund/avancerad utbildningsnivå och/eller forskarutbildningsnivå samt genomförd högskolepedagogisk utbildning och handledarutbildning.

De pedagogiska meriterna skall vara väl dokumenterade.

Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och tjänstens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes undervisningsförmåga, förmåga att genera externa medel, förmåga att leda forskning samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Då CTF har behov av kompetens inom industriell marknadsföring är erfarenhet av forskning inom detta område meriterande men inte avgörande för anställning. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av:

 • personligt brev
 • styrkt meritsammanställning med referenser
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet som är av betydelse
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent". Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/32

Sista ansökningsdag: 2019-06-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/32
Kontakt
 • Martin Löfgren, prefekt, +46 (0) 54-700 1975
 • Per Kristensson, föreståndare CTF, +46 (0) 54- 700 2128
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, +46 (0) 54-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , +46 (0) 54-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, +46 (0) 54-700 1434
Publicerat 2019-02-01
Sista ansökningsdag 2019-06-28

Tillbaka till lediga jobb